MENY

Olaug Strand: I hvilken grad er det grunn til bekymring for leseferdighetene til minoritetsspråklige barn på 4. og 5. trinn i norsk skole?

Målet i dette studiet er å undersøke leseferdighetene til elever på 4. og 5. trinn, med særlig fokus på de minoritetsspråklige barna.  

Resultatene fra foregående PIRLS-runder har vist et gjennomsnittlig lavere resultat for minoritetsspråklige elever sammenlignet med majoritetselevene, men på samme tid en positiv utvikling hos begge gruppene. Dette prosjektet søker å analysere 2016-data og se om trenden fortsetter, eller om vi står overfor et skifte. Videre stilles det spørsmål om forhold som kan gi ytterligere kunnskap om leseferdigheter til barn i denne aldersgruppen som har norsk som sitt andrespråk.

Ph.d.- prosjektet er tilknyttet PIRLS (Progress In International Reading Literacy Study) som er en internasjonal undersøkelse av barns leseferdigheter på 4. og 5. trinn. PIRLS er en trendundersøkelse som gjennomføres hvert 5. år. I 2016 var det 4. gang Norge deltok. I PIRLS vektlegges særlig to dimensjoner av lesing: at man i hovedsak leser for vår fornøyelsesskyld og fordi vi søker informasjon. Derfor består undersøkelsen av både faktatekster og litterære tekster. Nytt av 2016 er at undersøkelsen også gjennomføres elektronisk. I tillegg til kartlegging av leseprestasjoner, får vi også gjennom spørreskjema til skoleledelsen, lærere og foresatte, informasjon om forhold som kan ha noe å si for utviklingen av leseferdighetene.

Prosjektet avsluttes i 2019

Prosjektleder Olaug Strand
Veileder Egil Gabrielsen
Biveileder Knut Scwippert

Olaug Strand

Olaug Strand