MENY

Maya Dybvig Joner: Tidlig innsats og språkarbeid rettet mot norskspråklige barn med språkvansker.

Formålet med dette prosjektet er å produsere ny og relevant forskningsbasert kunnskap om språkvansker, språkarbeid og praksisdimensjonen ved tidlig innsats.

Språkvansker er et av de vanligste problemene hos små barn i barnehagen, og har samtidig noen av de alvorligste konsekvensene. Økt kunnskap om de konsekvensene et svakt språk kan få for barns sosiale fungering i barnehagen, i tillegg til senere konsekvenser for utdanningsløp og arbeidsliv, understreker betydningen av forskning på tidlig innsats rettet mot barn som har språkvansker i barnehagen. Formålet med dette prosjektet er å produsere ny og relevant forskningsbasert kunnskap om språkvansker, språkarbeid og praksisdimensjonen ved tidlig innsats.

Prosjektet er tilknyttet Stavangerprosjektet - det lærende barnet, en tverrfaglig, longitudinell studie som har hatt fokus på barns utvikling fra 2-10 år. Gjennom denne studien er det samlet inn omfattende data knyttet opp til barn som ble henvist Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT) i tidlig alder.  Disse dataene vil utgjøre hovedvekten i dette prosjektet. Tester og dokumenter fra barnehage, skole og PPT vil bli analysert for å se hvordan en gruppe norskspråklige barn, som ble henvist for språkvansker i barnehagen, ble fanget opp og fulgt opp. Det vil også fokuseres på hvordan språk-, lese- og skriveutviklingen til disse barna har vært. I tillegg vil det samles inn ny data for å belyse barnehagelæreres beliefs og praksis knyttet til tidlig innsats.

Prosjektet varer til 2022.

Hovedveileder: Elin Reikerås

Biveileder: Marit Alvestad

 

Maya Dybvig Joner