MENY

Margrethe Sønneland: Litteraturarbeid i ungdomsskolen

En studie av samtaler om krevende tekster og faglig problemløsning.

Det regjeringsoppnevnte Ludvigsen-utvalget skal svare på spørsmålet om eleven lærer det de vil trenge i fremtiden i dagens skole. Hovedinnstillingen 15. juni 2015, inneholder en vurdering av fagenes innhold og struktur opp mot fremtidige kompetansebehov, der utvalget særlig er opptatt av å redusere det de kaller ”stofftrengsel”. Utvalget kommer til at flere av fagene i dagens skole er svært brede i omfang, og at dette kan gå på bekostning av elevens dybdelæring og faglige progresjon og foreslår blant annet at ”noen av kultur- og litteraturdelene” i språkfagene -herunder nå norskfaget - kan gjøres mindre omfattende.  I kjølvannet av NOU 2015:8, befinner norskfaget seg i en klemme mellom på den ene siden å beskrives som et fag der de nye ambisjonene virkelig kan bidra til fagfornyelse (Skaftun m.fl., 2015) og på den andre siden å bli redusert til et rent språklig redskapsfag.

Margrethe Sønneland vil gjennom sitt avhandlingsarbeid produsere kunnskap om betydningen av tekstvalg og faglig problemløsning for elevenes deltakelse og kunnskapsutvikling i litteraturundervisningen.  Dette vil hun gjøre ved å studere ungdomsskoleelevers litterære samtaler om krevende tekster.

Datamaterialet vil være hentet fra faglig motiverte norsklærere og deres klasser, og ha tilknytning til RESPONS-­‐prosjektet.

Prosjektet varer til 2019.

Prosjektansvarlig: Margrethe Sønneland
Hovedveileder: Professor Atle Skaftun, Lesesenteret
Biveileder: Professor Mari-Ann Igland, Lesesenteret/NTNU

Margrethe Sønneland

Margrethe Sønneland