MENY

Johanne Ur Sæbø: Muntlighet på mellomtrinnet

Målet med studien er å beskrive vilkår for muntlighet i skole- og klasseromshverdagen, og å gripe hvordan muntlighet forstås, omtales og praktiseres av lærere på mellomtrinnet.

Da muntlighet ble lagt inn som en av de grunnleggende ferdighetene ved innføringen av Kunnskapsløftet i 2006, var intensjonen nettopp at elevene gjennom å samtale, lytte og tale skulle kunne lære i fag og få vist sin kompetanse. Muntlige ferdigheter knyttes til aktiv deltakelse, utforsking og utvikling av kunnskap, og ferdighetene ses også som viktige i utviklingen av identitet og sosiale relasjoner (LK06, Rammeverk for grunnleggende ferdigheter). Idealer som dybdelæring, problemløsing og elevaktive arbeidsformer løftes fram i fagfornyelsen og i aktuelle sentrale styringsdokumenter, og det legges sterke føringer fra myndighetenes side om utvikling av læringskulturen i retning av en praksis der elevene lærer gjennom å samhandle, utforske, er aktivt deltakende og tenker kritisk og kreativt (St.m. 28). At planverket vektlegger muntlighet som en viktig ferdighet er tatt imot av praksisfeltet som idé. Det er likevel ingen garanti for at intensjonene ved muntlighet som grunnleggende ferdighet blir forstått og omsatt til praksis i klasserommet.

Doktorgradsprosjektet har til hensikt å utvikle praksis i partnerskap med lærere på mellomtrinnet, og gjennom skoleutviklingsprosjektet Muntlighet på ny, se hvordan innovasjonsarbeidet setter spor i klasseromshverdagen.

Spørsmål studien vil stille:

Hvilke muligheter gis elevene til å skape mening gjennom å samtale, lytte og tale, altså hvilke muntlige mulighetsrom finnes i klasseromshverdagen?

Hvilke forståelser av muntlighet er i spill i skolehverdagen?

Hvordan planlegger og gjennomfører lærere tekstsamtaler, og hvilke endringer kan vi spore i løpet av et semester?

Datamaterialet vil være hentet fra feltarbeid på mellomtrinnet på en skole.

Prosjektet varer til 2021.

Prosjektansvarlig: Johanne Ur Sæbø

Hovedveileder: Professor Atle Skaftun, Lesesenteret

Biveileder: Førsteamanuensis Arne Olav Nygard, Lesesenteret

 

Johanne Ur Sæbø