MENY

Hanne E. Staurseth: Møte med komplekse multimodale tekster

Dette prosjektet ønsker å møte utfordringen som finnes blant norske elever når det gjelder å møte komplekse multimodale tekster, og særlig non-lineære tekstelement, gjennom muligheten en digital bærbar enhet gir til selv å produsere slike tekster.

Tar vi et kjapt blikk på tekstmassen elevene i dag møter, både i og utenfor skolen, i trykte og digitale medier, ser vi at de multimodale tekstene utgjør en stor prosent. Etter hvert som teknologien har utviklet seg, ser vi også at tekster er blitt mer komplekse ved at flere meningsskapende ressurser utnyttes og bidrar til den helhetlige meningsskapingen. Slike komplekse multimodale tekster stiller andre krav til leseren enn rent verbalspråklige tekster.

Samtidig kommer digitale enheter mer og mer til syne i klasserom, noe som åpner opp for produksjon av multimodale tekster på en ny måte. Dette prosjektet bygger på en antakelse om at en får eierskap til en teksttype ved å ta den i bruk, og ønsker å følge en klasse på ungdomstrinnet hvor elevene blir gjort myndige til selv å definere problemer og lage løsninger knyttet til sjanger og formål i non-lineær tekstproduksjon.
 

Viktige spørsmål studien vil stille er:

  1. Hvor bevisste er elevene på kravene non-lineære tekster stiller til leseren og hva slags lesemønster som i så måte kan være fruktbart?
  2. I hvilken grad evner de å bruke kunnskapen de har om dette i egen lesing?
  3. Vil, og på hvilken måte, bevisstheten om sjanger og krav endre seg i løpet av lærings- og produksjonsperioden?
  4. Vil, og på hvilken måte, dette føre til endringer i tekstrealiseringen?


Fireårig doktorgradsprosjekt for perioden 2013-2017 (med pliktarbeid).

Prosjektansvarlig: Hanne Egenæs Staurseth
Hovedveileder: Ingrid Nielsen
Biveileder: Atle Skaftun

Stipendiat Hanne Egenæs Staurseth