MENY

Undervisning i leseforståelse med fokus på inferenser

Prosjektet undersøkte effekter av å trene inferenser i lesing for leseforståelse.

Tekster er sjelden fullt ut eksplisitte. Når sammenhenger mellom ord, setninger og avsnitt er implisitt, kreves det at leseren trekker slutninger. Denne typen slutninger kalles inferenser. Inferenser er nødvendig for å få en sammenhengende forståelse av tekst.

Betydningen av inferenser for leseforståelse ble undersøkt i to studier. Den første studien er en sammenfatning av ti tidligere effektstudier av inferenstrening. De ti tidligere studiene inkluderte til sammen atten varianter av undervisning i å gjøre inferenser, som alle var gjennomført blant engelskspråklige barn. En analyse av disse studiene viste sterke effekter av undervisningen både på inferenser og leseforståelse.

Den andre studien var en effektstudie der norske elever på sjette trinn fikk undervisning i inferenser. I undervisningen ble det brukt tekster og spørsmål som krevde at elevene gjorde inferenser, og grafiske modeller som hadde til hensikt for å illustrere sammenhengen mellom opplysninger i teksten. Undervisningen ble administrert av elevenes lærere og besto av åtte økter som hver varte i ca 30 minutter. Etter å ha mottatt undervisning i inferenser, gjorde elevene flere inferenser under lesing, sammenlignet med elever som ikke hadde mottatt tilsvarende undervisning. Undervisningen i inferenser førte også i en forbedring i elevenes leseforståelse.

Avhandlingen har tittelen «Betydningen av inferens for leseforståelse. Effekter av inferenstrening» og ble forsvart 09.04.2010.

Prosjektet var et fireårig doktorgradsprosjekt ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning ved Universitetet i Stavanger. Stipendet var knyttet til virksomheten som nasjonalt senter for leseopplæring (§1-4).

Prosjektansvarlig: Ida Buch-Iversen
Veileder: Carsten Elbro, Københavns Universitet