MENY

Språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos 2-åringer

Elisabeth Brekke Stangelands doktoravhandling synliggjør sammenhenger mellom språk og sosial kompetanse. Dette er viktig kunnskap for alle som jobber med barn.

Elisabeth Brekke Stangeland disputerte 24. april for ph.d-graden ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger med avhandlingen Språklig mestring, lek og sosial kompetanse hos de yngste barna i barnehagen - en studie av variasjon og sammenhenger.

Brekke Stangelands doktorgradsarbeid viser blant annet en tydelig sammenheng mellom språklige ferdigheter og sosial fungering hos barnehagebarn når de er 2 år og 9 måneder.

Sammenheng mellom språk og lek

Et hovedfunn i Brekke Stangelands forskning er at det er stor variasjon i barns deltakelse i lek i barnehagen, og at det er sammenheng mellom barns språklige ferdigheter og sosial fungering allerede når de er 2 år og 9 måneder gamle. Dette har ikke tidligere blitt studert hos så små barn i en norsk barnehagekontekst.

Barn med svake språkskårer er mindre aktive i lek og andre aktiviteter som krever at de må ta i bruk språket, enn barn med sterke språkferdigheter.

Kjønnsforskjeller

Avhandlingen viser at det er kjønnsforskjeller i barns språk når de er 2 år og 9 måneder. Gutter deltar noe mindre i språkaktivitetene i barnehagen enn jentene. Forskjellene er imidlertid større innenfor guttegruppen enn mellom kjønnene.

Sammenheng mellom norsk språk og sosial fungering hos flerspråklige

Det er en sammenheng mellom hvor gode norskspråklige ferdigheter de flerspråklige barna i barnehagen hadde, og hvor godt de fungerte i lek og samspill i barnehagen. Flerspråklige barn hadde svakere språklig mestring og svakere sosial fungering enn sine jevnaldrende enspråklige.

Viktig kunnskap for barnehagen

Tradisjonelt har forskning og kunnskap om denne tematikken hørt hjemme i psykologien og spesialpedagogikken, med barn som har spesifikke språkvansker. Denne avhandlingen tyder på at uansett hva som er grunnen til at et barn har lave språkferdigheter, er dette forbundet med svakere sosial fungering. Sammenhengen mellom språk og sosial fungering synes altså å være et generelt fenomen, og ikke bare noe som gjelder barn med spesifikke språkvansker.

Dette er viktig kunnskap for allmennpedagoger som møter barna i barnehagen. Kunnskapen er viktig for å kunne gi barn som trenger det hjelp og støtte tidlig, og for å forhindre at noe som starter som en utfordring, utvikler seg til å bli en vanske. 

Stavangerprosjektet: over 1000 barn i Stavanger

I sitt doktorgradsarbeid har Brekke Stangeland brukt data fra Stavangerprosjektet, som har fulgt 1005 barn i Stavanger kommune fra barnehagen til 5. klasse. Det er de ansatte i barnehagen som har gjort observasjonene i tre måneder fra den dagen barna i studien fylte 2,5 år. Dette gir et helhetlig og dynamisk bilde av hvordan barn fungerer i hverdagen.

Les også: Den viktige sammenhengen mellom språk og lek. Intervju med Elisabeth Brekke Stangeland.

 

 

Elisabeth Brekke Stangeland

Elisabeth Brekke Stangeland (Foto: Elisabeth Tønnessen)