MENY

New narrative pleasures? A cognitive-phenomenological study of the experience of reading digital narrative fiction

Anne Mangens avhandling er en teoretisk studie av forholdet mellom innlevelse i fortellinger fortalt på PC og i trykte medier, med vekt på hvordan aspekter ved det digitale grensesnittet (PCen; tastatur, datamus etc.) innvirker på leserens innlevelse i et fiksjonsunivers.

Med henvisning til teorier hentet fra oppmerksomhetspsykologi, persepsjonspsykologi og kognitiv psykologi, samt narrativ teori, medieteori, fenomenologi og teknologifilosofi, viser avhandlingen at sentrale faktorer ved PCen som teknologi er vanskelig å forene med en innlevelse i et fiksjonsunivers der innlevelsen primært bygger på leserens mentale forestilling ut fra fortellingens innhold (som for eksempel i skriftlige fortellinger), mens den typen innlevelse som typisk kjennetegnes ved spilling av dataspill (der spilleren deltar med sansemotorisk input, dvs. klikking, joystick-manipulasjon etc., via det digitale grensesnittet) er mer kompatibel med digitale teknologier.

Doktoravhandlingen  hadde tittelen "New narrative pleasures? A cognitive-phenomenological study of the experience of reading digital narrative fictions", og ble forsvart 22.11. 2006 ved NTNU.

Prosjektansvarlig: Anne Mangen
Hovedveileder: professor Bjørn Sørenssen, NTNU.
Biveileder: professor Niels Windfeld Lund, Universitetet i Tromsø.