MENY

Camilla L. Fitjar: Med blyant og iPad inn i skriftspråket

Målet med prosjektet er i første omgang å bidra med kunnskap om hvordan barn skriver når de begynner på skolen og hva som bidrar til en funksjonell håndskrift.

Når og hvordan barn bør introduseres for skriftspråket har lenge vært en kilde til diskusjon. Tradisjonelt har håndskriftsopplæringen hatt en sentral rolle i den første lese- og skriveopplæringen, men med framveksten av digitale hjelpemidler velger noen skoler å vektlegge tastaturet det første året. Den nye praksisen med å utsette håndskriftsopplæringen rokker ved våre etablerte oppfatninger av hva skriftspråk er og hvordan det bør undervises i.

Målet med dette prosjektet er i første omgang å bidra med kunnskap om hvordan barn skriver når de begynner på skolen og hva som bidrar til en funksjonell håndskrift. Det er derfor relevant å undersøke hvordan både bokstavkunnskap og finmotorikk spiller inn på bokstavproduksjon. Funnene i denne første studien vil deretter legge føringer for den neste studien som vil se på hvordan elevene best lærer å gjenkjenne og produsere bokstaver. Samlet sett vil disse studiene bidra til en forskningsbasert forståelse av håndskriftens rolle i den første skrive og leseopplæringen.

Doktorgradsprosjektet er tilknyttet DigiHand-prosjektet, som skal se på håndskriftsutviklingen i det digitale klasserommet over to år, fra elevene starter i første klasse.

Prosjektet varer til 2021

Camilla Lausund Fitjar
Hovedveileder: Per Henning Uppstad
Biveileder: Vibeke Rønneberg

Camilla Fitjar