MENY

Vokabularundervisning - Quick and dirty.

Brenda Spierings, master i spesialpedagogikk, våren 2013: Vokabularundervisning - Quick and dirty.

Fra sammendraget av oppgaven: 

"Barn begynner på skolen med store variasjoner i vokabularstørrelse. Vokabular spiller en viktig rolle i lesing og elevenes akademiske suksess. Samfunnets krav til literacy øker, og elevenes vokabularstørrelse er en begrensende hovedfaktor i literacy fra 3.trinn og oppover.

Et godt utviklet vokabular er nødvendig for å kunne uttrykke seg muntlig, skriftlig og for å kunne lese, tre av de fem grunnleggende ferdighetene i kompetansemålene i alle fag ut fra K-06. Vokabular er også ett av fem satsningsområder i leseopplæringen, og nøkkelen til å forstå skriftlig og muntlig språk fra barnehagen til voksenlivet. Men hva er undervisning i vokabular, og hvordan gjennomføres den?

I denne litteraturstudien undersøker jeg effektiv vokabularundervisning. Jeg har analysert sentral litteratur i vokabularundervisning, og har sett på hva effektiv vokabularundervisning er med hensyn til karakteristika, prinsipper og metoder. Hovedfunnene for effektiv vokabularundervisning er prinsippene flereksponering av målord, undervisningsbredde, elevers aktive bearbeiding, øvrige didaktiske hensyn som elevforutsetninger og fremming av ordbevissthet. I nåværende forskning tas det hensyn til elevenes motivasjon i leseundervisningen. Drama som undervisningsmetode gir «hands on»-erfaringer, som er motiverende.

Jeg har derfor undersøkt dramapedagogisk litteratur og artikler om bruk av drama i språkundervisning, for å finne ut hvilke fordeler drama som metode har for vokabularundervisningen. Jeg fant at drama gir erfaringsbasert, estetisk ordlæring, konkretiserer ordbetydning, gir en dypere forståelse av ord, gir effektiv ordlæring og har en synergieffekt på elevene.

Basert på fordelene ved drama som undervisningsmetode har jeg konkludert med at bruk av drama er en hensiktsmessig metode i undervisningen i vokabular, fordi metoden kan integrere alle prinsippene for effektiv vokabularundervisning. Fokuset er barnehagealder til 3.trinn fordi tidlig innsats er viktig i arbeidet med å utjevne store forskjeller. Oppgaven er også ment som en oversikt over ulike metoder som kan brukes i vokabularundervisningen, både rene vokabularmetoder og dramametoder. Nøkkelord: literacy, vokabular, vokabularundervisning, drama, pragmatikk, multisensorisk."

Les hele oppgaven:
Vokabularundervisning - Quick and dirty (pdf)