MENY

Ord og begreper: et verktøy i undervisningen for økt leseforståelse?

Hege Rangnes, master i spesialpedagogikk, våren 2013: Ord og begreper: et verktøy i undervisningen for økt leseforståelse?

Sammendrag fra oppgaven:
 
"Formålet med denne masteroppgaven har vært å undersøke hvordan den pågående praksisen har vært med hensyn til vokabularinstruksjon i den norske skolen for lærere som er knyttet til 5. -7. trinn. I tillegg har det vært ønskelig og utforske hvilken rolle forskningsbasert kunnskap spiller for lærernes praksis, og hvorvidt elever med flerspråklig bakgrunn har innvirkning på lærernes fokus på ordinnlæring i undervisningen.

Oppgaven er skrevet med utgangspunkt i kvantitativ forskningsmetode. Det er brukt et spørreskjema av typen Questback som ble sendt ut til landets 2432 skoler. Studien er foretatt med utgangspunkt i teori knyttet til vokabularets rolle for leseforståelsen og hva forskning viser til er effektiv vokabularinstruksjon. I oppgaven vil det gjøres rede for utvikling av måleinstrumentet og hvordan datamaterialet er analysert med utgangspunkt i frekvenstabeller, krysstabeller og kjikvadrattester.

Funn presenteres innenfor rammen av studiens hovedproblemstilling og to underproblemstillinger. Resultatene indikerer mer positive tall enn forventet med bakgrunn i forskning fra internasjonale studier, men at det likevel kan se ut som om det er områder innen vokabularinstruksjonen som har et forbedringspotensial. Til slutt viser resultatene en svak signifikant sammenheng mellom at lærere som har flerspråklige elever i klassen har mer fokus på ordinnlæring i eksplisitt vokabularinstruksjon enn lærere uten flerspråklige elever."

Les hele artikkelen:
Ord og begreper: et verktøy i undervisningen for økt leseforståelse? (pdf)