MENY

Med kartlegging under lupen

Kjersti Danielsen har i sin masteroppgave i spesialpedagogikk gjort en kvalitativ undersøkelse av læreres og skolelederes uttalte oppfatninger av den obligatoriske kartleggingsprøven i leseferdighet. Hun har også sett nærmere på rutinene omkring, gjennomføringen av prøven (2012).

Sammendrag av masteroppgaven:

Formål

Studiens siktemål var å undersøke hvilken pedagogisk verdi lærere og skoleledere ved 5 skoler anså den obligatoriske kartleggingsprøven i leseferdighet for å inneha. Samtidig ble rutiner for tilbakemelding om resultater til elever og foresatte, og rutiner for utarbeiding av tiltak i forhold til resultater på kartleggingsprøven undersøkt.

Problemstilling og tilnærming

”Hvilken pedagogisk verdi ser lærere på 2. trinn i enkelte skoler i de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing i forhold til identifis ering av lesesvake elever, og hvilke rutiner har skolen e for å følge opp de elevene som scorer under kritisk grense på kartleggingsprøvene”

Oppgavens teoretiske referanseramme tar for seg sentral teori omkring vurdering, både generelt og i forhold til lesing spesielt, og kartlegging og lesing. Data er innhent et gjennom semistrukturerte intervju med fem skoleledere, semistrukturerte gruppeintervju med to ”lærerteam”, samt semistrukturerte intervju med 3 lærere på 2. trinn. Resultatene fra intervjuene drøftes i lys av teorien som ligger til grunn for oppgaven.

Sentrale funn

Studiens empiri viser at både skoleledere og lærere på 2. trinn verdsetter de obligatoriske kartleggingsprøvene i leseferdighet, både på småtrinnet generelt, og i 2. klasse spesielt. Skoleledernes og lærernes har mange argumenter for at kartleggingsprøvene er nyttige. I forhold til rutiner rapporterer samtlige skoleledere om at det finnes rutiner på systemnivå for oppfølging av resultatene på kartleggingsprøven, og at det i liten grad er opp til den enkelte lærer/det enkelte lærerteam å etablere slike rutiner. Hva gjelder rutiner på skolenivå for tilbakemelding av resultater, viste rapporteringene fra skoleledere og lærere at foreldre får informasjon om egne barns prestasjoner, og at det er foreldrekonferansen som er arenaen for å gi denne tilbakemeldingen. Samtlige lærere rapporterer om at foreldrekonferansen også først og fremst er arenaen der elevene får informasjon om egne prestasjoner på kartleggingsprøven i leseferdighet. Disse rapporteringene avviker noe fra skoleledernes rapporteringer.

Les hele oppgaven:
Med kartlegging under lupen. En kvalitativ undersøkelse av læreres og skolelederes uttalte oppfatninger av, og rutiner omkring, gjennomføringen av den obligatoriske kartleggingsprøven i leseferdighet (pdf)