MENY

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

De grunnleggende ferdighetene ble innført som en del av kunnskapsløftet i 2006. Dette medførte at lesing og leseopplæring skulle være en integrert del av alle fag. Men fungerer det etter intensjonen? Dette er utgangspunktet for masteroppgaven til Trine Merete Brandsdal.

Et sammendrag av oppgaven:

I 2006 ble den nye læreplanen, Kunnskapsløftet, innført. Nytt ved den nye læreplanen var blant annet innføringen av de grunnleggende ferdighetene. I tillegg til lesing, består de grunnleggende ferdighetene av regning, bruk av digital verktøy og å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig ( Kunnskapsdepartementet, 2006).

Evalueringer av Kunnskapsløftet (ibid) viser at intensjonen med integreringen av de grunnleggende ferdighetene i stor grad ikke er forstått eller har ført til særlige endringer på skolenivå (Møller, Prøits, & Aasen, 2009).

Når det gjelder lesing som grunnleggende ferdighet viser undersøkelser at det etter denne innføringen har blitt mer fokus på lesing i skolen, men ikke som en integrert del av fagene (Hertzberg, 2009).

Målet med denne studien var å undersøke hvordan en lærer integrerer lesing som grunnleggende ferdighet i fag. Jeg valgte å undersøke dette gjennom å observere en lærer gjennom et tema i samfunnsfag på 7. trinn, i tillegg til å intervjue denne læreren. Skolen min informant jobber ved har lesing som grunnleggende ferdighet som spesielt fokusområde dette skoleåret.

Jeg har brukt et kvalitativt forskningsdesign med observasjon og intervju som metoder. Teorien tar utgangspunkt både i norsk og internasjonal forskning

Gjennom studiet var det et overordnet punkt og to underpunkt som utmerket seg. Det overordnede punktet handler om å lære fra tekst versus å lære fra formidling. De to underpunktene handler om betydningen av eksplisitt versus implisitt undervisning i lesing og betydningen av at undervisningen er forankret i helhetlig teori. I drøftingsdelen av oppgaven blir disse funnene drøftet i forhold til den aktuelle teorien. Avslutningsvis i oppgaven blir det presentert en oppsummering av funnene, refleksjoner og forslag til videre forskning

Les hele omasteroppgaven
Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?