MENY

Lene Nybø: Leseflyt og motivasjon

Lene Nybø, master i spesialpedagogikk, våren 2013: Leseflyt og motivasjon: en kvalitativ tilnærming til repetert lesing som metode.

Sammendrag fra oppgaven:

"Formål og problemstilling:
Formålet med studien er å få kunnskaper, forståelse og innsikt i hvordan elevene leser teksten fra gang til gang. Dette vil kunne gi lærere bedre forståelse av denne metoden slik at de kan legge til rette for bedre undervisning. Det er ønskelig at undersøkelsen skal bidra med en forståelse av samspillet mellom leseflyt, øyets evne til å ta inn informasjon (øyebevegelser) og motivasjon, og hvordan disse faktorene påvirker hverandre og viser igjen i effekten av repetert lesing. Ut fra de tre faktorene ble prosjektets problemstilling som følger:

  • Hvordan kan leseflyt, øyets evne til å ta inn informasjon (øyebevegelser) og motivasjon si noe om effekten til repetert lesing?

Studien
Studien tar utgangspunkt i repetert lesing, ved å se på leseflyt, øyets evne til å ta inn informasjon (øyebevegelser) og motivasjon fra elevene leser teksten fra første til femte gang. Det vil her være fokus på hvilke forandringer som forekommer for hver gang teksten leses, om det er tendenser til mønster, hvorvidt det er individuelle forskjeller, og hvor mange ganger det er hensiktsmessig å lese samme tekst.

Metode
Studiet benytter kvalitativ metode, og nærmere bestemt casestudie som forskningsdesign. Informantene er 7 elever fra 2. klasse. Datainnsamlingen består av observasjon av øyets evne til å hente inn informasjon (øyebevegelser), leseflyt, og avkryssingsskjema samt strukturert intervju for å se på motivasjonen til elevene. I analysen presenteres først resultater for hver elev, deretter en presentasjon av eventuelle tendenser til mønster hos elevgruppen.

Funn
Funnene viste at det var samspill mellom leseflyt, øyets evne til å hente inn informasjon og motivasjon. Disse tre komponentene som innebar øyebevegelser, hurtig og korrekt avkoding og prosodi påvirket hverandre og viste igjen i effekten av repetert lesing. Funnene viste at alle elevene hadde forbedringer i noen av de overnevnte delmålene for leseflyt. Det var også individuelle forskjeller mellom elevenes lesninger, som viste at det ikke var hensiktsmessig for alle elevene å lese teksten like mange ganger. Generelle funn viste at det var en del av de samme feilene som gikk igjen for hver gang de leste teksten. Flertallet av elevene var motiverte for å lese flere ganger, men mente det var nyttig å lese en tekst tre ganger.


Les hele oppgaven 
Leseflyt og motivasjon: en kvalitativ tilnærming til repetert lesing som metode (pdf)