MENY

Kartlegging av leseferdighet og vurdering for læring

Hvordan bruker lærerne de obligatoriske kartleggingsprøvene? Og - er de fornøyd med dette pedagogiske verktøyet? Dette er utgangspunktet for Edle Barkveds masteroppgave "Kartlegging av leseferdighet og vurdering for læring". Masteroppgave i spesialpedagogikk (2012).

Barkveds formål var primært å beskrive læreres pedagogiske bruk av den obligatoriske kartleggingsprøven Kartlegging av leseferdighet 2. årstrinn. I tillegg ønsket hun å undersøke sammenhenger mellom bruk av idéheftet, og bruk av vurderingsinformasjonen som Kartleggingsprøven produserte. Studien ble foretatt med utgangspunkt i teori som omhandler leseferdighet og teori som belyste vurdering for læring.

Masterstudenten benyttet kvantitativ metode i form av en elektronisk spørreundersøkelse som ble sendt ut til 2540 barne- og barne- og ungdomsskoler. 646 lærere svarte på undersøkelsen.

Resultatene indikerte at de aller fleste lærerne var fornøyd med Kartleggingsprøven, først og fremst som et redskap til å vurdere elevenes leseferdigheter. Lærerne rapporterte at vurderingsinformasjonen i mindre grad var egnet til bruk på et høyere organisatorisk nivå; som til å justere skolens praksis i forhold til leseopplæring.

Basert på resultatene bruker lærerne vurderingsinformasjonen til å sette nye delmål i forhold til elevenes leseutvikling samt til å gi feedback som kan motivere elevene, i tråd med vurdering for læring. Vurderingsinformasjonen brukes mindre grad til å fremme strategier for leseforståelse. De aller fleste bruker resultatene i samarbeid med foreldrene, men i mindre grad til å samarbeide med kolleger og andre fagpersoner. Enkelte rapporterte om at resultatene slås sammen til en slags samlet leseskåre og ikke alle skoler har rutiner for å følge resultatene opp systematisk.

To tredeler av lærerne som svarte på undersøkelsen benytter idéheftet . Bruken synes i hovedsak å være knyttet til å finne pedagogiske tiltak, mens det kan se ut som om en i mindre grad er opptatt av teorien som de enkelte delprøvene er forankret i. Basert på analyser av resultatene presentert i rapporten, kan det synes som om bruk av idéheftet støtter lærerne i å bruke vurderingsinformasjonen fra Kartleggingsprøven til vurdering for læring. Det er derfor ønskelig at idéheftet blir lett tilgjengelig for lærerne og at sammenhengen mellom bruk av idéheftet og pedagogisk bruk av prøveresultatene blir poengtert.

Les hele oppgaven
Kartlegging av leseferdighet og vurdering for læring (pdf)