MENY

Hvilke elever bekymrer lærerne seg for?

I denne masteroppgaven har Inga Kjerstin Birkedal undersøkt hvilke faktorer lærere vektlegger når de blir bedt om å vurdere hvorvidt elever i starten av 1.trinn kan være i faresonen for å utvikle lesevansker. Hun har også spurt lærerne om det er egne observasjoner og/eller informasjon fra foresatte, barnehagen eller PPT som ligger til grunn for vurderingene.


Formålet med denne studien har vært å undersøke hvilke faktorer lærere vektlegger når de blir bedt om å vurdere hvorvidt elever i starten av 1.trinn kan være i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. Videre har det vært ønskelig å finne ut hvor informasjonen kommer fra som lærerne bruker når de skal vurdere om elever i starten av 1. trinn kan være i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. I tillegg har det blitt sett på samvariasjonen mellom læreres identifisering og På sporet prosjektets identifisering av elever som kan være i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. På sporet er et forskningsprosjekt som Nasjonalt Senter for Leseopplæring og Leseforskning setter i gang høsten 2014. Målet er å redusere antall elever som utvikler lese- og skrivevansker på et tidlig tidspunkt. Det kan gjøres blant annet gjennom å utvikle et kartleggingsverktøy basert på internasjonal forskning om prediksjon av lese- og skrivevansker. 

Oppgaven er skrevet med utgangspunkt i kvantitativ metode, med elementer av kvalitativ metode. Det er brukt et spørreskjema som ble levert ut til informanter, som var fordelt på fire skoler i to kommuner. Det er benyttet to utvalg. Ett utvalg bestående av 250 elever som også var del av På sporet prosjektet og 12 lærere som er informanter i oppgaven. 

Studien er foretatt med utgangspunkt i teori knyttet til tidlig innsats, utvikling av leseferdigheter, lese- og skrivevansker og læreres profesjon og skjønn. I oppgaven vil det gjøres rede for utvikling av spørreskjemaet og hvordan datamaterialet er analysert med utgangspunkt i kategorisering av utsagn fra informantene i tillegg til at datamaterialet er analysert med utgangspunkt i frekvensfordeling og korrelasjonsanalyse. 

Resultatene fra denne studien viser at lærere vektlegger vansker med språk og språkforståelse, samt vansker knyttet til læring generelt når de blir bedt om å vurdere hvorvidt elever i starten av 1. trinn kan være i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. Lærernes egne observasjoner blir benyttet flest ganger når læreren skal identifisere elever som kan være i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. Informasjon fra foreldre er den instansen lærere benytter flest ganger etter seg selv. Informasjon fra PPT og barnehage benyttes i liten grad. Det er en moderat samvariasjon mellom lærernes identifisering og På sporets identifisering av elever som kan være i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. Til slutt viser resultatene mine at både På sporet og lærerne har unike identifiseringer 


Les Inga Kjerstin Birkedal sin masteroppgave (pdf)