MENY

God leseundervisning

Britt Laila Bjørlo, master i spesialpedagogikk, våren 2013: God leseundervisning. Hvordan beskriver ledelsen og lærerne sin praksis i leseundervisningen på en skole som stabilt oppnår gode resultater på de nasjonale leseprøvene?

Fra sammendraget i oppgaven:

"Studiets formål var å undersøke hva som kjennetegner god undervisningspraksis. Jeg valgte å undersøke dette på en skole som viser til gode resultater på de nasjonale leseprøvene. Jeg har tilnærmet meg formålet ut fra problemstillingen: Hvordan beskriver ledelsen og lærerne sin praksis i leseundervisningen på en skole som stabilt oppnår gode resultater på de nasjonale leseprøvene? For å besvare denne problemstillingen har jeg jobbet ut fra forskningsspørsmål om hvordan ledelsen og lærene beskriver skolens: ledelse og samarbeidsformer, leseundervisningen og vurderingskultur.

Oppgavens teoretiske referanseramme behandler sentral teori om ledelse og profesjonell utvikling, leseundervisning og vurdering av leseforståelse. Teorien er satt inn i en ramme etter funn på oppsummering av forskningsbaserte kunnskaper om faktorer som fremmer elevenes leseforståelse. Denne oppsummeringen er utført av ledende forskere i RAND Reading Study Group (2002). I tillegg suppleres det i teorien også med annen forskning på området.

Datamaterialet til dette studiet er hentet inn ved bruk av kvalitative forskningsintervjuer som er semistrukturerte. Det vil si at jeg benyttet meg av intervjuguider med noen overordnede temaer, og med noen underordnede delvis åpne spørsmål i intervjuene av seks informanter. Informantene er en rektor og fem lærere på en skole. Funn drøftes opp mot en teoretisk generalisering i forhold til teorigrunnlaget i dette studiet. Sentrale funn presentert i studiets empire viser at det er flere faktorer som ligger til grunn for de stabilt gode resultatene denne skolen har på de nasjonale leseprøvene.

Det er fremtredende at denne skolen har en ledelse som er interessert i å implementere føringer fra utdanningspolitisk hold, hvor ekspertene uttaler seg om hva som er læringsfremmende for elevene. Ledelsen er lydhør for ekspertenes råd og legger til rette for en utviklingskultur hvor læringsfremmende tiltak settes i system.

Skolen har dyktige, positive og samarbeidsvillige lærere som viser til stor vilje til å legge til rette for en god leseundervisning med variert aktuell litteratur som leses ved hjelp av gode leseforståelsesstrategier. Det utvises et stort fokus på lesing for alle elever og tilpasset hjelp ved bruk av leseforståelsesstrategier. Skolen har også en god vurderingskultur som benyttes til læringsfremmende tiltak.

Funn viser at ledelsen og lærerne er unisont enige om felles visjoner og mål for skolens leseundervisning. Det fremtrer en demokratisk kultur på skolen hvor ledelsen og lærerne drar i samme retning."

Les hele oppgaven:
God leseundervisning (pdf)