MENY

4. klassingers holdninger og selvoppfatning i lesing

Kathrine Ingebretsen ønsket å finne ut mer om sammenhengen mellom ordavkodingsferdigheter og leseforståelse. I sin masteroppgave har hun sett på norske 4. klassinger og om deres holdninger til - og selvoppfatning i lesing har innvirkning på leseforståelsen (2012).

Sammendrag av masteroppgaven
Hensikten med denne kvantitative oppgaven har vært å få en bedre forståelse av diagnosen ”spesifikke leseforståelsesvansker”. For elever som har denne diagnosen, så innebærer det at de mestrer å avkode men har vansker med å forstå det de leser. Forskning har vist at spesifikke leseforståelsesvansker, kan hovedsakelig være påvirket av vansker med grammatikk, pragmatikk og semantikk. I tillegg kan andre aspekter som ordforråd, erfaringer forkunnskaper, og metakognisjon også påvirke leseforståelsen til den enkelte elev.

Den internasjonale leserundersøkelsen PIRLS, måler leseforståelse blant 4. og 5. trinn i grunnskolen. På bakgrunn av undersøkelsen, ble data fra 4. trinn fra både PIRLS 2006 og ”Ordkjedetesten” benyttet for å danne mitt utvalg. Elevene i mitt utvalg ble fremvist på to forskjellige måter ; høy og lav leseforståelse.

På bakgrunn av disse overnevnte valgene, ble målet å finne ut hva som kjennetegner norske 4. klassinger som hadde adekvate ordavkodingsferdigheter, men som henholdsvis har god og dårlig leseforståelse, med tanke på holdninger til - og selvoppfatning i lesing.

I oppgaven ble relevant teori omkring lesing og leseforståelse benyttet. I tillegg ble også teori omkring motivasjon og tiltro til egne ferdigheter fremmet, da disse tok for seg begrepene jeg ville undersøke opp mot lesegrupp ene i utvalget.

I funnene ble det avdekket signifikante forskjeller mellom elevene med høy og lav leseforståelse. Resultatene viste at elevene som mestrer å lese, hadde jevnt over gode holdninger og selvoppfatning i lesing. For elevene med lav leseforståelse, ble de samme resultatene konstatert og viste til at flesteparten av elevene i gruppen hadde gode holdninger og selvoppfatning i lesing, til tross for vansker med forståelsen. Funnene fra mitt utvalg kan ikke si noe om årsak, men om sammenhengen mellom elevgruppenes holdninger og selvoppfatning i lesing på 4. trinn i Norge.

Les hele oppgaven
4. klasse elevers holdninger og selvoppfatning i lesing. - En sammenligning av elever med adekvate avkodingsferdigheter med henholdsvis høy og lav leseforståelse (pdf)