MENY

PIRLS - en internasjonal leseundersøkelse

Lesing er en grunnleggende ferdighet som er viktig i barns læring og utvikling. PIRLS er en internasjonal undersøkelse av leseferdigheter hos elever på 4. og 5.trinn i en lang rekke land spredt over hele verden.

PIRLS Norge

Les om PIRLS 2016

I tillegg til å kartlegge hvor godt elevene leser, samler PIRLS også inn informasjon om forhold som påvirker utvikling i leseferdigheter. PIRLS er også en trendstudie og følger dermed utviklingen over tid.

Den første PIRLS-testen ble holdt i 2001, og testen gjennomføres hvert femte år. Norge har deltatt i PIRLS 2001, 2006 og 2011, og skal delta igjen i 2016.

Det er IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) som står bak gjennomføringen av PIRLS internasjonalt. Lesesenteret har vært ansvarlig for den norske gjennomføringen fra 2001 og fram til i dag, og har også fått ansvar for PIRLS 2016.

Målgruppe

Målgruppen i PIRLS er elever på 4.trinn som har hatt fire år med leseundervisning. Med forskjellig skolestart i deltagerlandene, får man demed elever som har forskjellig alder i de enkelte landene. Frem til 2011 testet man i hovedsak 4.trinns-elever, og i 2011 hadde man med et lite utvalg 5.trinns-elever. I 2016 vil det i Norge være hovedfokus på 5.trinn, mens man tar med et utvalg 4.trinns-elever for å måle trender.

Lesing i PIRLS

PIRLS vektlegger tre sider ved lesing: 

  • Hvorfor vi leser
  • At vi forstår det vi leser
  • Holdninger vi har til lesing og hva vi gjør når vi leser

PIRLS vektlegger at vi stort sett leser av to grunner for vår fornøyelses skyld og fordi vi er ute etter kunnskap/informasjon. Prøvene inneholder derfor både litterære tekster og faktatekster.

Informasjon om elevenes forståelse får man gjennom spørsmål knyttet til fire forskjellige områder:

  • Hente ut informasjon
  • Trekke enkle slutninger
  • Tolke og sammenholde informasjon
  • Vurdere språk, innhold og virkemidler i teksten

Rapport og resultater

IEA er ansvarlig for en samlet rapportering av resultatene fra alle deltagerlandene i en egen internasjonal rapport. I tillegg kan de enkelte landene lage nasjonale rapporter. Den norske rapporten gir en første gjennomgang av resultatene i Norge. Denne rapporten følges opp av forskjellige publikasjoner (delrapporter, artikler og lignende).

Det er innledet et nært samarbeid med de andre nordiske landene som deltar i PIRLS (i 2011 Danmark, Finland og Sverige), og PIRLS-resultatene vil også bli behandlet og rapportert i en nordisk kontekst.