MENY

ALL-prosjektet

ALL-prosjektet er en kartlegging av leseferdighet i aldersgruppen 16 - 65 år. Undersøkelsen er gjennomført i ca 20 land. Første runde ble gjennomført i 2003. Andre runde gjennomføres i 2006.

Adult Literacy and Life Skills (ALL-prosjektet) ALL er et oppfølgingsprosjekt til IALS (International Adult Literacy Survey).  Resultatene er blant annet presentert i den internasjonale rapporten; OECD and Statistics Canada (2000) "Literacy in the InformationAge: Final Report of the International Adult Literacy Study og i den nasjonale rapporten : Gabrielsen, E: "Slik leser voksne i Norge. 

Planleggingen av ALL startet opp i 1999. I tillegg til å måle voksnes leseferdighet ("literacy"), inngår også en kartlegging av voksnes ferdigheter på andre sentrale områder som "Numeracy", "Problem Solving" og "ICT-literacy". Det er også denne gangen Statistics Canada, Educational Testing Service (USA) og OECD som utgjør den internasjonale prosjektledelsen. 7 land har deltatt i denne første runden av prosjektet, mens 8 - 12 land er aktuelle deltakere i runde 2 som skal gjennomføres i 2006.

ALL-prosjektet gjennomføres i Norge på oppdrag av Utdannings- og forskningsdepartementet. I 2001 ble pilotundersøkelsen ferdigstilt med et norsk utvalg på 1100 deltakere. Et representativt utvalg på 5500 nordmenn i aldersgruppen 16 - 65 år deltok i hovedundersøkelsen, som ble gjennomført i 2003. Statistisk sentralbyrå har utført den norske datainnsamlingen og har samarbeidet nært med Lesesenteret med hensyn til gjennomføring og ferdigstillelse av prosjektet.

I 2004 har arbeidet vært konsentrert om avslutningen av skåringsarbeidet, arbeidet med etablering av datafiler og planleggingen av rapporteringen fra prosjektet. Internasjonal rapport vil bli presentert 11. mai 2005 og den nasjonale rapporten 8. september 2005. Det vil også bli utarbeidet en monografiserie og en rekke artikler som skal ha fokus på ulike temaområder som er dekket av ALL-prosjektet. Egil Gabrielsen, Lesesenteret er nasjonal prosjektleder for ALL.

ALL - logo