MENY

Utgangspunktet for tilpasset begynneropplæring i lesing og skriving: elevens ferdigheter og lærernes opplevde kompetanse

Hva er lærernes utgangspunkt når de skal planlegge og gjennomføre begynneropplæring i lesing og skriving tilpasset elevenes ulike ferdighetsnivå? Det er tema for Karoline Jårvik Djuves masteroppgave.

Vi vet at det er forskjeller i hvor mye barn kan når de begynner på skolen. Samtidig vet vi lite om hva disse forskjellene består i og hvor stor variasjonen er. Opplæringsloven §1-3 Tilpassa opplæring og tidleg innsats slår imidlertid fast at alle barn har rett til en opplæring som er tilpasset evner og forutsetninger. Hva er så lærernes utgangspunkt når de skal planlegge og gjennomføre begynneropplæring i lesing og skriving tilpasset elevenes ulike ferdighetsnivå?

Denne masteroppgaven undersøker variasjonen i barns skriftspråklige ferdigheter når de begynner på skolen ved å ta utgangspunkt i individuell kartlegging av ca. 5700 barn, gjort i forbindelse med Two Teachers-studien høsten 2016. Studien vil også se på hvorvidt elevenes lærere opplever at de har den faglige kompetansen de trenger for å kunne tilpasse undervisningen til elever som befinner seg på ulike ferdighetsnivå.