MENY

Masteroppgave om skolers organisering av lærerressurs på 1.-4. trinn

I sin masteroppgave vil Therese Rostøl Svela undersøke hvordan skoleledere ved 150 ulike skoler valgte å fordele lærerressurser på ulike fag og trinn i løpet av skoleåret 2015/2016. Den vil også se på hvilke holdninger skolelederne har til hvor faste føringer det bør være når det gjelder lærertetthet, samt deres egne erfaringer med hvordan graden av lærertetthet kan påvirke læringsmiljø og læringsutbytte.

Opplæringslovens paragraf 1 – 3 Tilpassa opplæring og tidleg innsats stadfester at hver elev skal få en tilpasset opplæring. Videre står det at kommunene skal sørge for en særlig høy lærertetthet i norsk/samisk og matematikk på 1.-4. trinn, og at dette spesielt skal komme elever med svake ferdigheter i lesing og regning til gode.

Denne masteroppgaven vil undersøke hvordan skoleledere ved 150 ulike skoler valgte å fordele lærerressurser på ulike fag og trinn i løpet av skoleåret 2015/2016. Den vil også se på hvilke holdninger skolelederne har til hvor faste føringer det bør være når det gjelder lærertetthet, samt deres egne erfaringer med hvordan graden av lærertetthet kan påvirke læringsmiljø og læringsutbytte.

For å få informasjon om norskfaget (herunder lese- og skriveopplæringen), vil oppgaven undersøke hvordan lærerne som underviser i norsk (på 1. trinn) organiserer undervisningen i dette faget. Den vil også se på hva som er de mest brukte arbeidsmetodene, og om metodene endrer seg avhengig av om det er en lærer eller en annen ressursperson til stede. Videre vil den avdekke lærernes syn på hvordan økt lærertetthet påvirker elever og lærere, og samhandlingen dem imellom.

Informasjonen ble innhentet gjennom to ulike surveys som ble laget i dataprogrammet Survey Xact. Respondentene er hentet fra de 150 skolene som hadde takket ja til å bli en del av Two Teachers-studien f.o.m. høsten 2016. Den første surveyen ble sendt ut til skolelederne. De som svarte bekreftende på at det ble satt inn ekstra lærerressurs på 1. trinn, ble bedt om å oppgi e-postadressen til læreren som underviste i norsk i denne klassen. Den andre surveyen ble deretter distribuert til disse lærerne.

Therese Rostøl Svela