MENY

Over kneiken?

Negative resultater i 2006 er snudd til en positiv utvikling av leseferdigheter hos norske elever på 4. og 5. trinn. I artikkelsamlignen Over kneiken? har forskerne sett nærmere på flere detaljer i de norske resultatene.

Norge har deltatt i PIRLS 2001, 2006 og 2011. PIRLS er en trendundersøkelse, dvs. at det er mulig å følge utviklingen av leseferdighet – her i et tiårsperspektiv. De norske elevenes resultater i 2001 var helt gjennomsnittlige, noe som kom som en ubehagelig overraskelse på mange skolefolk og skolepolitikere. De norske elevene skåret dårligst av de nordiske landene, og Norge lå langt etter de fleste OECD-landene. Etter en første runde hvor mange forsøkte å bortforklare de norske resultatene, ble det satt i verk en rekke tiltak på leseområdet. Gi rom for lesing, innføring av nasjonale prøver, obligatorisk bruk av kartleggingsprøver i lesing på begynnertrinnene, større oppmerksomhet på guttenes svakere leseferdigheter og den nye læreplanen KL06 er eksempler på satsinger det siste tiåret.

I PIRLS 2006 fikk Norge også lov til å ta med et redusert utvalg med elever på 5. trinn. Dette skjedde fordi de norske elevene på 4. trinn etter L97 både var ett år yngre og hadde ett års mindre leseopplæring enn for eksempel andre nordiske 4.trinnselever. PIRLS 2006 viste at norske elever på 4. trinn fortsatt bare hadde gjennomsnittlige leseferdigheter, men de norske elevene på 5. trinn nærmet seg nivået til svenske og danske elever på samme alder og med samme antall år med leseopplæring.

I PIRLS 2011 oppnådde de norske elevene på 4. trinn signifikant bedre leseresultater enn gjennomsnittet og signifikant bedre enn i 2006. De norske elevene på 5. trinn er også på samme nivå som danske og svenske elever på tilsvarende alder og med samme antall år med leseopplæring.

Den første norske rapporten om PIRLS 2011 (Godt nok?) viser framgangen i leseferdigheter fra 2001 til 2011. Denne artikkelsamlingen (Over kneiken?) trekker fram noen flere detaljer fra de norske resultatene. Det er problemstillinger knyttet til oppvekst- og utdanningspolitikk, hjemmeforhold, kjønnsperspektiv, minoritetsspråk og norskfaglige perspektiv.

Last ned hele artikkelsamlingen Over kneiken?

Forside: Bilde av 4 barn som leser liggende på en trampoline