MENY

Slik leser 10-åringer i Norge

PIRLS-undersøkelsen inneholder svært mye informasjon. I rapporten "Slik leser 10-åringer i Norge" har vi trukket ut det vi i første omgang synes er mest vesentlig.

I rapporten "Slik leser 10-åringer i Norge" vil vi primært basere oss på en beskrivelse av situasjonen. Det vil nærmere bestemt bli en gjengivelse av resultatene i form av figurer og statistiske tabeller. Vi ser en rekke muligheter for analyse av disse, men vil primært begrense oss til enkel deskriptiv statistikk. De nasjonale dataene som vi baserer oss på, forelå først i slutten av november 2002, noe som i seg selv begrenser mulighetene for utdypende nasjonale analyser. Hensikten med denne rapporten har derfor ikke vært å gi en utdypende analyse av de nasjonale dataene før de internasjonale dataene foreligger i begynnelsen av april, men å gi en mulighet til å finne frem til interessante problemstillinger som kan utdypes når de internasjonale dataene foreligger. Sammen med den internasjonale rapporten planlegges det en “kortversjon” på norsk, og i denne sammenhengen vil også noen av de mest interessante forholdene som angår Norge bli kommentert.