MENY

Hvorfor leser klasser så forskjellig?

PIRLS 2001 er en undersøkelse av leseferdighet i 4. klasse. Et interessant spørsmål med utgangspunkt i resultatene fra PIRLS, er hvorfor klasser utvikler seg så forskjellig i et skolesystem der bosted er den viktigste faktoren som påvirker valg av skole/klasse. I denne rapporten ser forfatterne på hva som kjennetegner klasser med henholdsvis lav og høy gjennomsnittlig leseferdighet.

Hvordan skolen kan bidra til en positiv utvikling hos den enkelte elev, er avhengig av et komplisert samspill mellom mange faktorer. I den daglige skolehverdagen henger ting sammen: elever med forskjellig familiebakgrunn utvikler forskjellige interesser, begynner på skoler som er forskjellige og møter forskjellige lærere. Det er i samspillet mellom alle disse faktorene at leseferdighet (og andre ferdigheter) utvikler seg. I PIRLS er vi så heldige at vi har informasjon som foreldrene selv har gitt, vi har informasjon fra elevene, og vi har informasjon fra rektorene og lærerne. I denne rapporten presenterer vi opplysninger fra alle de fire informantgruppene, og vi finner interessante forskjeller. I arbeidet med å finne kjennetegn ved klasser med gode og svake gjennomsnittlige leseferdigheter, bør man imidlertid være opptatt av sammenhenger mer enn av enkeltårsaker. Ikke fordi detaljer ikke er viktige, men fordi vi tror at detaljene må innpasses i et større bilde for å være nyttige i den praktiske skolehverdagen.

Forside: PIRLS2001 - rapporten