MENY

Om Adaptvurder

Adaptive vurderingsverktøy er digitale prøver som tilpasser seg nivået til eleven underveis, gir individuell tilbakemelding og gir bedre mulighet for tilpasset opplæring.

jente jobber på PC

Skolene er pliktige til å iverksette tidlig innsats for elever som står i fare for å henge etter i lesing, skriving og regning. Lærere og skoleledere har etterlyst et vurderingsverktøy som gir bedre informasjon om elevenes ferdighetsnivå enn dagens prøver. 

Oslo kommune har engasjert Lesesenteret, Matematikksenteret og Inspera i Adaptvurder - et prosjekt med mål om å utvikle adaptive prøver i lesing og regning for tredje trinn. Adaptive vurderingsverktøy er digitale prøver som tilpasser seg nivået til eleven underveis, gir individuell tilbakemelding og gir bedre mulighet for tilpasset opplæring. 

Gir bedre informasjon om alle elevene

Dagens kartleggingsprøver i lesing og regning avdekker de 20 prosent av elevene som presterer svakest. Disse prøvene gir imidlertid lite detaljert informasjon om hva elevene strever med. De gir heller ikke informasjon om ferdighetene til det store flertallet at elevene som gjennomfører kartleggingen uten merknader.

Adaptive prøver vil gi lærerne informasjon om alle elevene, og utfyllende informasjon om dem som presterer lavest og høyest.

Det blir lagt vekt på at prøvene skal gi god informasjon om elevene, være motiverende å gjennomføre og at de skal oppleves som nyttige for lærerne. I perioden frem til prøvene skal implementeres i 2021/22, vil forsknings- og utviklingsarbeidet i stor grad handle om å utvikle rammeverk og prøvespesifikasjon, utvikle en oppgavebank, utvikle rammeverk for pilotering og gjennomføring, prøve ut forskjellige modeller og tekniske løsninger, og undersøke opplevelsene til elever og lærere.

Første tildeling i FORKOMMUNE

ADAPTVURDER ble tildelt midler i den første runden av Programmet Forskning og innovasjon i kommunesektoren (FORKOMMUNE) i Norges forskningsråd. 78 prosjekter søkte på utlysningen, som har en ramme på 50 millioner kroner. 8 prosjekter fikk tildeling. Forskningsrådet ekspertkomité og programstyre har lagt vekt på at prosjektene skal holde høy kvalitet, og bidra til å løse behov og utfordringer i kommunesektoren.