MENY

ADAPTVURDER - Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring

I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune, Matematikksenteret og Inspera, skal forskere ved Lesesenteret utvikle adaptive prøver for barneskolen. Adaptive prøver tilpasser seg nivået til eleven, gir et mer presist bilde av ferdighetene til den enkelte, og vil gi bedre mulighet for tilpasset opplæring på alle nivå.

Jente i barneskolealder skriver på laptop Digitale, adaptive prøver tilpasser seg ferdighetsnivået eleven er på, og gir bedre informasjon om alle elevene. (Foto: Getty)

Skolene er pliktige til å iverksette tidlig innsats for elever som står i fare for å henge etter i lesing, skriving og regning. Lærere og skoleledere har etterlyst et vurderingsverktøy som gir bedre informasjon om elevenes ferdighetsnivå enn dagens prøver. Utdanningsetaten i Oslo Kommune har derfor engasjert Lesesenteret, Matematikksenteret og Inspera i arbeidet med å utvikle adaptive vurderingsverktøy i lesing og regning for tredje trinn.

Gir bedre informasjon om alle elevene

Adaptive vurderingsverktøy er digitale prøver som tilpasser seg nivået til eleven underveis, gir individuell tilbakemelding og gir bedre mulighet for tilpasset opplæring.

Mens dagens kartleggingsprøver avdekker hvilke 20 % av elevene som presterer svakhet, gir disse prøvene lite detaljert informasjon om hva elevene strever med. Prøvene gir heller ikke informasjon om ferdighetene til det store flertallet at elevene som gjennomfører kartleggingen uten merknader.

Adaptive prøver vil gi lærerne informasjon om alle elevene, og utfyllende informasjon om dem som presterer lavest og høyest.

Det blir lagt vekt på at prøvene skal gi god informasjon om elevene, være motiverende å gjennomføre og at de skal oppleves som nyttige for lærerne. I perioden frem til prøvene skal implementeres i 2021/22, vil forsknings- og utviklingsarbeidet i stor grad handle om å utvikle rammeverk og prvespesifikasjon, utvikle en oppgavebank, utvikle rammeverk for pilotering og gjennomføring, prøve ut forskjellige modeller og tekniske løsninger, og undersøke opplevelsene til elever og lærere.

Første tildeling i NFR FORKOMMUNE

ADAPTVURDER er ett av åtte prosjekter som ble tildelt midler i den første runden av NFR-programmet FORKOMMUNE. 78 prosjekter søkte på utlysningen, som har en ramme på 50 millioner kroner. I tildelingen har Forskningsrådet ekspertkomité og programstyre lagt vekt på at prosjektene skal holde høy kvalitet, og bidra til å løse behov og utfordringer i kommunesektoren.

Les mer:

Forskning og innovasjon i kommunesektoren (FORKOMMUNE) NFR FORKOMMUNE skal bidra til innovasjon ved å utvikle ny kunnskap som er relevant for kommunesektoren, i tillegg til å sørge for en bedre kobling mellom kommunesektor, forskningsmiljøer og andre kunnskapsaktører. 

Forskningsenhet for vurdering av lese- og skriveferdighet (RUALS) Lesesenterets forskningsenhet for vurdering av lese- og skriveferdighet skal utvikle lese- og skriveprøver som gir nyansert informasjon om elevenes ferdigheter, og være nyttige i arbeidet med tilpasset opplæring.