MENY

Klassestørrelse og lærertetthet – hva er forskjellen?

Klassestørrelse og lærertetthet er begreper som ofte brukes om hverandre når man diskuterer norsk skole. Det kan være forvirrende – for begrepene betyr to forskjellige ting.

Elever og lærer Two Teachers undersøker effekten av økt lærertetthet i lese- og skriveopplæringa (Foto: Elisabeth Tønnessen)

I følge opplæringsloven skal det være økt lærertetthet på 1. til 4. trinn, og de siste årene er det bevilget store midler til flere lærere. Samtidig foregår det en debatt rundt hva klassestørrelse har å si for elevenes læringsutbytte. Nyere studier viser at klassestørrelse i seg selv ikke har en effekt på læringsutbyttet til norske elever.

I diskusjonen som pågår for tiden, brukes ofte begrepene «klassestørrelse» og «lærertetthet» om hverandre. Men for å kunne forstå hva man faktisk snakker om, må man vite at disse begrepene ikke betyr det samme.

Klassestørrelse er antallet elever en lærer er ansvarlig for i løpet av en vanlig skoletime – enkelt sagt hvordan klassene er delt inn på skolen.

Lærertetthet handler enkelt forklart om hvor mange elever det er per lærer på en gitt skole.
Noen studier ser på lærertetthet for eksempel ved bruk av tolærerordning, eller inndeling i smågrupper.
Tolærerordning kan være en klasse der to lærere har felles ansvar for undervisningen. De planlegger, gjennomfører og tilpasser undervisningen i samarbeid.
Smågrupper dreier seg om klasser der elevene blir inndelt i mindre grupper, hvor undervisningen blir tilpasset deres evner og nivå.

Men selv om det i disse tilfellene er to (eller flere) lærere inne i undervisningen, er selve klassestørrelsen fortsatt den samme.

Behov for mer kunnskap

Når mye nå tyder på at å bare gi skolen flere lærere eller redusere klassestørrelsen ikke er nok for at elevene skal lære mer, viser det at vi trenger mer kunnskap om hvordan skolene bør utnytte det handlingsrommet det gir å ha flere lærere.

Two Teachers ved Lesesenteret, UiS, og 1+1 ved NIFU er begge forskningsprosjekter som er støttet av Norges Forskningsråd, med mål om å få bedre kunnskap om hvordan skolene bør jobbe når lærertettheten øker, nettopp for at mulighetene dette gir, skal komme best mulig ut for elevene.

Les også:

Mener om utdanning – mangler kunnskap Politikere og myndigheter over hele verden har sterke meninger om betydningen av klassestørrelser. Men de baserer seg på synsing, ikke kunnskap, mener utdanningsforsker Peter Blatchford.

Å sette inn ekstra lærere alene er ikke nok for elevenes læring Det blir stadig tydeligere at å utelukkende gi midler til ekstra lærere i grunnskolen, ikke nødvendigvis har effekt på elevenes læring. Norske skoler har behov for konkret kunnskap om hvordan de skal utnytte ekstra lærerressurser til elevenes beste. Målet med Two Teachers er å gi et bidrag på dette området til fremtidens skole.

Etterlenget forskning på effekten av flere lærere i klasserommet Hva har det å ha flere lærere i klasserommet å si for elevenes utvikling i lesing og skriving? Spørsmålet vekker engasjement, men kunnskapen mangler. Nå skal 6000 norske førsteklassinger være med på å finne svaret, i forskningsprosjektet Two Teachers.