MENY

Bruk av kartleggingsresultater i Two Teachers

Two Teachers får av og til spørsmål om skolene kan få informasjonen om elevene fra kartleggingene som gjennomføres i disse dager. Det er imidlertid flere grunner til at elevenes resultater ikke kan sendes tilbake til skolene.

Gutt jobber med skriving. 6000 ferske førsteklassinger deltar i Two Teachers.

65 forskningsassistenter er disse ukene i full sving med å kartlegge nesten 6000 elever som skal følges gjennom Two Teachers de kommende årene. Elevenes kunnskaper om lesing og skriving ved skolestart blir kartlagt. Resultatene og kunnskapen vi med dette får om elevene er av avgjørende betydning for prosjektet når vi skal studere hva økt lærertetthet har å si for lese- og skriveopplæringen i norsk skole.

Les også: Viktig informasjon til Two Teachers-skolene

Resultatene kan ikke deles med skolene

Mange skoler har allerede rutiner for å kartlegge elevene ved skolestart, mens andre skoler har mindre erfaring med dette. Flere skoler har henvendt seg til Two Teachers og spurt om de kan få resultatene om sine elever. Dette er dessverre ikke mulig.

- Som foreldrene og skolene har fått informasjon om i forbindelse med å gi samtykke til at elevene kunne delta i studien, gjennomføres Two Teachers i tråd med Personopplysningslovens bestemmelser, forklarer prosjektleder Oddny Judith Solheim i Two Teachers.

- Det betyr at alle som deltar i prosjektet har taushetsplikt, at alle data som blir samlet inn om elevene blir behandlet konfidensielt, og at barnets navn vil bli byttet ut med en kode i datamaterialet. Det er derfor ikke mulig å sende enkeltelevers resultater tilbake til skolene.

- Vi har forståelse for at det kan være interessant for skolene å få denne kunnskapen om de ferske førsteklassingene. Samtidig er det også viktig å huske på at prosjektet blant annet ser på hvordan lærere utnytter den økte lærerressursen i tiltaksklassene, blant annet til kartlegging av elevene. Å gi denne informasjonen til skolene, vil kunne påvirke resultatene av studien, noe som er uheldig.

Les også: Etterlengtet forskning på effekten av flere lærere i klasserommet

Skal følges gjennom hele skoleløpet

Two Teachers ønsker så god informasjon som mulig om effekten av å ha flere lærere knyttet til lese- og skriveopplæringen i norske klasserom. For å få fullt utbytte av informasjonen vi får om elevene, vil vi i tillegg til kartleggingene også hente inn enkelte opplysninger fra offentlige register, inkludert mors og fars utdanning, inntekt og fødeland.

Det vil også innhentes informasjon om elevenes resultater fra nasjonale prøver på 5. og 8. trinn, og opplysninger om eleven fullfører videregående skole.

Ved å delta i Two Teachers vil skole, foreldre og elever gi et svært verdifullt bidrag til forskning av stor betydning for norsk utdanningspolitikk.

Prosjektleder Oddny Judith Solheim

Prosjektleder Oddny Judith Solheim