MENY

Språk og vennskap - om sammenhengen melllom språklig kompetanse og mestring av vennskap hos små barn (2015)

I denne oppgaven har Linda Refvik undersøkt små barns vennskap med jevnaldrende. Analysene viser at det er stor grad av vennskapskompetanse blant 2,9 åringer.

Forskning viser at barn helt ned i toårsalderen kan utvikle vennskap med jevnaldrende, og at språket er det viktigste redskapet vi har for å forstå oss selv og omverdenen. Språket er av avgjørende betydning både for sosial-, emosjonell- og intellektuelle utvikling, og lek ansees som den viktigste arena.

I denne oppgaven er det små barns vennskap med jevnaldrende som er undersøkt, og analysene viser at det er stor grad av vennskapskompetanse blant 2,9 åringer. Over halvparten mestrer vennskap utover det som er forventet av alderstrinnet 2-3 år. 20 % er på vei til å mestre vennskapsrelasjoner med jevnaldrende for alderstrinnet 4-5 år.

Analysene viser at det er sammenheng mellom vennskapskompetanse og verbale språkferdigheter, og at dess mer avansert leken blir, dess viktigere er den verbale språklige kompetansen. De språklige ferdighetene som er av størst betydning for at barn skal bli værende i lek med andre barn over tid, er gode kommunikative og pragmatiske ferdigheter der de greier å få andres positive oppmerksomhet, godt ordforråd, god uttale og kunne bruke spørreord.

Analysene viser at de sosiale ferdighetene som har størst betydning, er evne til å kunne samarbeide og vise empati. I denne oppgaven er det blitt gjort kvantitative analyser av innsamla data fra Stavangerprosjektet «Det lærende barnet». Det er brukt data som ble samlet inn da barna var 2,9 år.

Les hele masteroppgaven her.