MENY

Kartlegging av språk i tidlig alder (2015)

Tema for masteroppgaven til Elly Halsne har vært å sammenligne språkområder i TRAS og ALLE MED for å undersøke om materiellene identifiserer de samme barna. Hensikt med studien: Å vinne innsikt rundt tidlig identifisering av barn med svak språkutvikling.

En kvantitativ undersøkelse er gjort av 871 barn på 2 år og 9 måneder, på utvalgte områder fra observasjonsmateriellene TRAS og ALLE MED, hentet fra Stavangerprosjektet. Datainnhentingen i forbindelse med studien var allerede foretatt, og lagt inn i analyseprogrammet SPSS.

Studiens utgangspunkt var i områdene språkforståelse, uttale, ord-produksjon og setningsproduksjon fra TRAS, samt språkområdet fra ALLE MED. Målet med studien har vært å undersøke sammenhenger mellom utvalgte områder i TRAS og ALLE MED for barn med svak språkutvikling, om det er de samme barna som fanges opp i disse observasjonsmateriellene med ferdigheter på ulike nivå, og om det er forskjeller i resultater mellom kjønn.

Variablene med språkområdene ble delt inn i 4 nivågrupper i SPSS. For å undersøke sammenheng ble det foretatt bivariat korrelasjonsanalyse, og for å se på fordelingen knytta til resultater ble det benyttet en chi- square- test. Funn i studien viste en signifikant sammenheng mellom utvalgte områder i TRAS og språkområdet i ALLE MED. Sammenhengene viste seg ved at det var et overlapp mellom de to materiellene i forbindelse med å identifisere barns språklige mestring, på mellom 55 og 74% i de ulike nivågruppene. Det ble funnet forskjeller i resultater mellom kjønn, i favør jentene, samt stor spredning i språkmestring hos barna på alle nivåene, både i TRAS og ALLE MED.

Les hele masteroppgaven her.