MENY

Early years Movement Skills Checklist: En studie på norske 3-åringers motoriske utvikling (2010)

Early Years Movement Skills Checklist (EYMSC) er et engelsk verktøy utviklet for å identifisere og vurdere bevegelsesvansker hos barn. I forbindelse med Stavangerprosjektet ble det oversatt til norsk, og i en masteroppgave har Helen Westrum Gundersen sammenlignet norske og engelske barns motoriske utvikling.

Early Years Movement Skills Checklist (EYMSC) ble utviklet i England med det formål å identifisere og vurdere bevegelsesvansker hos barn i alderen tre til fem år. Sjekklisten ble nylig oversatt til norsk, og tatt i bruk på norske barn i forbindelse med Stavangerprosjektet - Det lærende barnet, og det er derfor behov for kunnskap om hvordan norske barn skårer på EYMSC.

Målet med studien var å undersøke hvordan norske treåringer skårer på EYMSC, inkludert vurdering av prestasjonsforskjeller mellom kjønn, mellom alderskategoriene 36-41 og 42-47 måneder, samt mellom en by- og landkommune. Hvilke totalskårer som avgrenser fem og 15 persentilene ble også undersøkt. I tillegg ble resultatene for norske treåringer sammenlignet med resultatene for engelske treåringer.

Deltakerne var 155 treårige barnehagebarn fra Bamble og Trondheim. Pedagogisk personell ble opplært i bruk av EYMSC og observerte hvert barn, i hverdagslige aktiviteter i barnehagen, over en treukers periode.

Resultater

Det var kjønns- og aldersforskjeller på Del 1 (Selvhjelpsferdigheter), Del 2 (Finmotoriske ferdigheter) samt på totalskåren, der jentene presterte bedre enn guttene og de eldste treåringene presterte bedre enn de yngste. Hvilken kommune barna kom fra hadde ikke betydning for totalskåren. Totalskårene som avgrenset fem og 15 persentilene var henholdsvis 44 og 39 poeng. De norske barna viste tendens til bedre prestasjoner enn de engelske på Del 1 og Del 4 (Fritid/lekeplassferdigheter), samt i forhold til persentilgrensene for hele utvalget.

Studien gir en begynnende indikasjon på normverdier for hvordan norske treåringer skårer på EYMSC. Videre valideringsstudier anbefales for å undersøke om de definerte fem og 15 persentilene kan anvendes for å identifisere norske barn med bevegelsesvansker.

Hele oppgaven kan lastes ned fra Universitetet i Bergen.