MENY

Intervensjonen

Vi har kalt intervensjonen vår for ABC LES SKRIV FORSTÅ. Intervensjonen er basert på internasjonal forskning og tilpasset norske forhold. Intervensjonen er målrettet, strukturert og intensiv for å oppnå mest mulig "time on task".

Det har vært et mål å utvikle et motiverende og meningsfylt treningsopplegg der man fremmer de samme ferdighetene gjennom ulike innfallsvinkler. Vi har utviklet en manual med instruksjoner til hver økt for å sikre et felles innhold på intervensjonene. Intervensjonsopplegget er lærerstyrt og består av 100 undervisningstimer. Hver undervisningstime består av 4 korte økter á 10 minutter:

Økt 1: ABC
Her er målet at eleven lærer seg sikker kobling mellom bokstav og bokstavlyd. Dette øves på gjennom å løse oppgaver på nettbrett. Fem av intervensjonsskolene gjør dette ved hjelp av På sporets treningsapp, som er utviklet spesielt for intervensjonen i samarbeid med NettOp UiS. Dette treningsprogrammet er ikke adaptivt. Det er derimot GraphoGame, appen de fire andre intervensjonsskolene bruker.Økt 2: LES
I denne økta øves på det ordavkoding, ordgjenkjenning og leseforståelse gjennom veileda lesing i småbøker.

Økt 3: SKRIV
Målet med SKRIV-økta er å fremme lesing gjennom skriving. Til dette bruker elevene nettbrett med appen Skoleskrift.

Økt 4: FORSTÅ
I den siste økta leser lærerne høyt for elevene. Målet er å fremme elevenes aktive meningssøking gjennom samtale om tekst, og arbeid med forståelsesstrategier og vokabular. 

Intervensjonsmateriell