MENY

På Sporet: Effektive tiltak mot lese- og skrivevansker

På sporet er et forskningsbasert eksempel på intensiv opplæring for elever på første trinn som strever med å komme i gang med lesing.

Jente ved tavle 800 barn fra 16 skoler har deltatt i På Sporet-studien. Foto: Elisabeth Tønnessen.

Norske skoler har plikt til å tilby egnet intensiv opplæring i lesing til elever på 1. til 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter. Vi vet at tidlige tiltak er avgjørende for å hjelpe elever som sliter med lesing, og for å redusere risikoen for at elever utvikler alvorlige vansker. Allikevel går det ofte lang tid før disse elevene blir fanget opp og får den hjelpen de trenger. Lese- og skrivevansker er også den hyppigste årsaken til spesialundervisning i skolen.

På Sporet er et forskningsbasert undervisningsopplegg utviklet av forskere ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, i samarbeid med norske skoler. På Sporet handler om å identifisere elever som er i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker tidlig, og gi dem et intensivt og effektivt undervisningsopplegg. Førsteklassingene som fikk tiltakene i På Sporet utviklet bedre ferdigheter når det gjaldt både setningslesing, staving og ordlesing, enn elevene i kontrollgruppa (Solheim, Frijters, Lundetræ, & Uppstad, 2018).

Innholdet i På Sporet

På Sporet er et forebyggende undervisningsopplegg som kan iverksettes før elevene opplever nederlag, redusert motivasjon og lavere tiltro til egne ferdigheter.

Tiltakene i På Sporet er utarbeidet med tanke på å fremme ferdigheter som er avgjørende for at elever skal lykkes med lesing. Opplegget går ut på å kartlegge alle elevenes ferdigheter når de begynner på første trinn. En tidlig kartlegging er til hjelp for å tilpasse undervisningen, og for å identifisere hvilke elever man bør være ekstra oppmerksom på.

Elever som identifiseres til å ha risiko for å utvikle lese- og skrivevansker får På Sporet-opplegget i små grupper mens resten av klassen har ordinær stasjonsundervisning. Det er lagt opp til at elevene får 100 undervisningsøkter over 25 uker. Hver økt består av 4 mindre deler som er antatt å styrke ordlesing og leseforståelse på ulike måter. Innholdet er nærmere beskrevet i På Sporet-manualen, som inneholder instruksjoner til hver økt.

Les mer om kartlegging, identifisering og gjennomføring i «vanlige spørsmål og svar».

Hvorfor På Sporet virker

På Sporet har relativt fastsatt innhold og progresjon, og elevene opplever økt støtte fra lærer fordi opplegget er preget av høy intensitet og bevisstgjøring. De fire delene i opplegget gjør at elevene får øvd ordlesing og leseforståelse på ulike måter. På Sporet er basert på en forståelse av at ferdigheter utvikles gjennom en samvirkning mellom deler og helheter.

I Opplæringsloven står det at opplæringen skal pågå til forventet progresjon blir nådd. Noen elever vil trenge mer oppfølging enn På Sporet. Det er viktig å hele tiden følge med på hvorvidt elevene responderer på opplæringen de får.

Utviklet i samarbeid med norske skoler

Både innholdet og organiseringen av På Sporet-prosjektet er prøvd ut i norske klasserom. Effekten er undersøkt ved hjelp av en randomisert kontrollert studie, der skoler ble tilfeldig trukket til å inngå i enten en kontroll- eller en tiltaksgruppe. Effektstørrelsen på setningslesing var på 0,57; på staving 0,61; og på ordlesing 0,75. Blant utdanningsforskere regnes effekter på over 0,4 for å være såpass store at de bør ha innvirkninger på praksis i skolen (Cooper, 2008; Hattie, 2009).

Les mer om På Sporet og innholdet i opplegget.

For mer informasjon om forskningen, gå til På Sporet sine nettsider hos Norges forskningsråd.