MENY

På sporet

Skolen bruker ofte mye ressurser på elever etter at problemer har oppstått. Forskningsprosjektet På sporet fra Lesesenteret undersøker hvordan vi bedre kan forebygge lese- og skrivevansker.

Lesesenteret startet høsten 2014 opp et nytt, stort forskningsprosjekt kalt På sporet. På sporet-prosjektet finansieres blant annet av FINNUT, som er et program i Norges forskningsråd som skal fremme forskning og innovasjon i utdanningssektoren. Gjennom På sporet ønsker vi å vinne ny kunnskap om hvordan man kan forebygge lese- og skrivevansker gjennom tidlige tiltak. Vi vil også utvikle undervisningsmateriell og digitale verktøy til bruk i begynneropplæringen i norsk skole.

I På sporet får elever som antas å være i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker delta i et intensivt treningsopplegg 4 timer i uka i 25 uker, mens resten av klassen har stasjonsundervisning knyttet til lesing og skriving. Undervisningen gis av en lærer i grupper på 3–7 elever. Etter at treningsperioden er slutt, vil gruppene som har fått treningsopplegget bli sammenlignet med kontrollgrupper som har fått ordinær leseundervisning.

Mål for prosjektet


Hovedmålet i På sporet er å redusere andelen elever som utvikler lesevansker. Dette målet søkes nådd gjennom følgende delmål:

  • å utvikle et verktøy som på et tidlig tidspunkt kan identifisere elever som risikerer å utvikle lesevansker
  • å utvikle forskningsbaserte og motiverende undervisningsopplegg
  • å undersøke effekten av ulike tidlige tiltak på senere leseferdigheter
  • å utvikle kunnskap om tidlig leseintervensjon til nytte for praksisfelt og utdanningsmyndigheter

Tidligere innsats

Det går ofte altfor lang tid før barn som sliter med lesing blir fanget opp og får den hjelpen de trenger. Dette skjer til tross for at vi har kunnskap – fra land som vi kan sammenligne oss med – om at tidlig innsats gir bedre resultater enn tiltak seinere i skoleløpet. Lesevansker er den hyppigste årsaken til spesialundervisning i skolen, og tidlige tiltak kan bidra til å redusere gruppa som trenger spesialundervisning seinere i opplæringsløpet. 

Prosjektet er tidfestet fra høsten 2014 til høsten 2018 og består av en forskergruppe fra Lesesenteret, i samarbeid med internasjonale forskningsmiljø og 19 skoler. 

Les mer om forskningen ved Lesesenteret

 
Illustrasjonsfoto av jente foran tavle