MENY

Fortsetter å forske på lese- og skrivevansker

De siste to årene har 1200 elever blitt fulgt av På Sporets forskere. Nå skal kunnskapen brukes til å utvikle gode verktøy, slik at elever med lese- og skrivevansker kan oppdages og få hjelp så tidlig som mulig.

1200 elever som startet i første klasse i 2014 har blitt fulgt av forskerne i to skoleår. Elever som ble antatt å være i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker har fått intensive treningsopplegg, mens resten av klassen har fått vanlig stasjonsundervisning knyttet til lese- og skrivevansker. Elevene blir så sammenlignet med kontrollgrupper som har fått ordinær leseundervisning.

Utvikle verktøy

Nå er tiltaksperioden over, og forskerne skal bruke de to neste årene på å analysere dataene, og publisere funnene. 

– Vi har kartlagt elevenes leseferdigheter ved skolestart og på slutten av første og andre trinn. Vi vil igjen kartlegge dem på slutten av tredje trinn, og begynnelsen av femte. Gjennom å følge elevene over tid får vi kunnskap om hvilke tidlige kjennetegn hos elever som utvikler lese- og skrivevansker. Et viktig mål er å utvikle et presist verktøy som kan identifisere elever med lese- og skrivevansker så tidlig som mulig, sier professor Per Henning Uppstad ved Lesesenteret.

Les også: Tidlig innsats virker

Internasjonal oppmerksomhet

På Sporet har knyttet til seg en rekke nasjonale og internasjonale forskere med høy kompetanse innenfor dette feltet. De har lagt frem foreløpige resultater på flere internasjonale konferanser, senest på den årlige konferansen til Society for the Scientific Study of Reading.

– Vi er glade for at både norske og internasjonale miljøer legger merke til forskningen vår og viser interesse for prosjektet og funnene våre, sier Uppstad.

Mål: Å redusere lese- og skrivevansker

18 % av læringsressursene i norsk skole går til spesialundervisning, og om lag 40 % av elevene som får spesialundervisning, har lese- og skrivevansker. Internasjonal forskning viser at det er viktig å gi tidlig hjelp til barn som risikerer å utvikle slike vansker.

Hovedmålet i På Sporet er å redusere andelen elever som utvikler lesevansker, og ambisjonen er å finne ut hvordan man kan nå norske skoleelever med tidlig innsats.

Dette målet skal nås gjennom følgende delmål:

- Å utvikle et verktøy som på et tidlig tidspunkt kan identifisere elver som risikerer å utvikle lesevansker

- Å utvikle forskningsbaserte og motiverende undervisningsopplegg

- Å undersøke effekten av ulike tiltak på senere leseferdigheter

- Å utvikle kunnskap om tidlig leseintervensjon til nytte for praksisfelt og  utdanningsmyndigheter.

På Sporet blir ledet av Lesesenteret, og er støttet av Forskningsrådet. Prosjektperioden er fra 2014 til 2018.

Tekst: Elisabeth Rongved

 

Gutt og jente leser.

Målet med På Sporet er å redusere andelen elever som utvikler lese- og skrivevansker. (Foto: Elisabeth Tønnessen)