MENY

Betydningen av tidlig innsats: forebygging og intervensjon

Oddny J. Solheim presenterte På sporet for en prosjektgruppe fra Estland som var på studiebesøk i Stavanger. Prosjektgruppen besto blant annet av representanter fra Undervisnings- og forskningsdepartementet i Estland og Universitetet i Tartu.

Prosjektet The child in a safe educational system: the involvement and intervention for the interests of all children er et estisk prosjekt som ledes av Estonian Ministry of Education and Research i samarbeid med Estonian Ministry of Justice, Estonian Ministry of Social Affairs og Estonian Youth Work Centre. Hovedmålet er å utvikle bedre forståelse for inkluderende opplæring og styrke arbeidet rundt barn som står i fare for å miste motivasjonen for læring, elever som har svak fremdrift eller barn som utvikler problematferd. Formålet med studiebesøket i Stavanger var å se eksempler på god praksis i det norske utdanningssystemet og få innblikk innovative og kreative undervisningsmetoder som virker inkluderende og involverende.  

Å kunne lese er avgjørende for læring i alle fag og for deltagelse i skole og samfunn. Solheim fokuserte på betydningen av forebygging og tidlig innsats for barn som kan være i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker.

Det estiske prosjektet er utarbeidet i nært samarbeid med regionale myndigheter i Norge og er støttet med EØS-midler fra Island, Liechtenstein og Norge. Prosjektperioden er fra 1. august 2014 til 31. april 2016.