MENY

Aspekter ved språklig utvikling relatert til sosial fungering i tidlig førskolealder

En rekke studier har pekt på at det er en sammenheng mellom språk og sosial fungering hos skolebarn. Få studier dokumenterer denne sammenhengen hos førskolebarn.

Prosjektets målsetting er å utvikle kunnskap om hvordan språk er relatert til sosial kompetanse når barn er 2,9 år; hvilke språklige og sosiale faktorer som kjennetegner sterke versus svake grupper, samt hvilke sammenhenger det er mellom språk og sosial kompetanse for flerspråklige barn.

Studie 1: Hvilke sammenhenger er det mellom språklig bevissthet og lek og sosial kompetanse hos 2,9- åringer?

Studie 2: Hvilke sammenhenger er det mellom språklig bevissthet og sosial kompetanse hos tospråklige barn under 3 år?

Studie 3: Hvilke sammenhenger er det mellom uttalekompetanse og popularitet/det å bli inkludert i lek for barn som er 2,9 år?

Det metodiske grunnlaget for prosjektet bygger på statistiske analyser av data innsamlet av «Stavangerprosjektet - det lærende barnet», en longitudinell studie med et utvalg på om lag 1300 barnehagebarn. Datamaterialet et innsamlet ved hjelp av observasjonsmateriell. Data basert på observasjonsmateriellene TRAS og Alle med vil benyttes i avhandlingen.

Treårig doktorgradsprosjekt for perioden 2010-2013

Prosjektansvarlig: Elisabeth Brekke Stangeland
Hovedveileder: Åse Kari Hansen Wagner
Bivedveileder: Inger Kristine Løge

Elisabeth Brekke Stangeland

Elisabeth Brekke Stangeland