MENY

Språk teller! Om hvordan elever løser, tenker rundt og skriver om et regnestykke

Av Gro Ulland, Marianne Røskeland og Rune Herheim: I denne artikkelen undersøker vi potensielle sammenhenger mellom skriving og forståelse i matematikkfaget. Materialet består av 28 elevtekster der elever fra 7. og 10. trinn løser en regneoppgave og skriver om hvordan de tenker og går frem for å løse den.

Ved å analysere elevtekster har vi søkt nnsikt i hva elever vektlegger når de individuelt løser en oppgave skriftlig. Artikkelen har utspring i erfaringer fra satsingen på Ungdomstrinn i utvikling, særlig med kunnskapsområdet skriving som grunnleggende ferdighet. Der viste det seg at et fåtall av matematikklærerne ser på seg selv som  skrivelærere, noe som også støttes i forskningslitteraturen. Analysene av elevtekstene viser hvordan elever posisjonerer seg som skrivere i matematikk gjennom språk, forklaringsmåte og utregning, og hvordan de anvender ulike representasjoner. Avslutningsvis diskuteres forholdet mellom å forklare og å tenke i elevtekstene. Vi finner at en kombinasjon av utregning og forklarende tekst gir mer informasjon om elevens matematikkforståelse og holdning til faget enn utregningen med tall alene. Skrivingen kan dessuten utvikle fagspråk og bidra til læring i matematikk. Vi finner også at selve oppgavedesignet gir føringer for hvordan elevene løser oppgaven. I tillegg kan elevenes skriving gi læreren et bedre utgangspunkt for å veilede elevene i matematikk.

Les hele artikkelen i NJLR.