MENY

Från källtext till elevtext - Spår av lästa ämnestexter i elevtexter i en årskurs 5-klass

Av Yvonne Hallesson og Pia Visén: I artikeln analyseras 37 elevtexter i ämnet samhällskunskap skrivna av 19 svenska elever i årskurs 5 i det sista steget i ett undervisningsupplägg enligt läspedagogiken Reading to Learn.

Syftet är att synliggöra hur innehåll och textuella mönster från två lästa källtexter speglas i elevtexterna, samt
diskutera vad det kan säga om elevers insocialisering i en ämneslitteracitet. Resultaten visade att
alla elevtexter hämtar den övergripande strukturen och huvudsakliga genrestrukturen från källtexterna,
liksom vissa språkliga aspekter. Däremot visar elevtexterna på variation när det gäller
hur källtexternas innehåll hanterades och graden av självständighet gentemot det. I det avseendet
kunde tre grupper av elevtexter urskiljas, vilka kan sägas visa olika steg av insocialisering i ämneslitteraciteten.
Resultaten pekar på att undervisningsupplägget kan stödja elever att ta ett eller flera
steg in i en ämneslitteracitet, men att den styrda strukturen samtidigt kan begränsa elevers egna
reflektioner och kreativitet, beroende på hur uppgiften formulerats.

Les hele artikkelen i NJLR.