MENY

Personvern i Two Teachers

Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger er ansvarlig for at alle personopplysninger som samles inn i Two Teachers tilfredsstiller kravene i Personopplysningsloven, med hjemmel i personvernforordningen artikkel 6.

Bakgrunn og formål 

Two Teachers er et forskningsprosjekt som skal undersøke individuelle og komplementære effekter av å være flere lærere i klasserommet, og av skolebasert kompetanseutvikling knyttet til lese- og skriveopplæringen. I tillegg gir prosjektet innsikt i innhold og organisering av lese- og skriveopplæringen i norske klasserom. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og blir ledet av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) ved Universitetet i Stavanger150 skoler på Vest-, Sør- og Østlandet har vært med i prosjektet siden 2016. Prosjektet involverer skoleeiere, skoleledere, lærere i deltakende klasser og elever med deres foresatte. 

Vi tar godt vare på svarene dine! 

Det er svært strenge regler for håndtering av forskningsdata i Norge. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger er ansvarlig for at alle personopplysninger som samles inn i Two Teachers tilfredsstiller kravene i Personopplysningsloven, med hjemmel i personvernforordningen artikkel 6. Two Teachers er tilrådd av Personvernombudet for forskning, som vurderer om alle involverte er godt nok informert, at kravet om samtykke er overholdt og at sikkerheten knyttet til personvern er ivaretatt. 

Elevene som deltar i Two Teachers og deres foresatte fikk utlevert informasjon om prosjektet ved oppstart i 2016. Prosjektet har kun forskningsdata om elever og foreldre som har samtykket til deltakelse. Det er frivillig å delta i prosjektet, og samtykket kan trekkes når som helst, uten at det er nødvendig å oppgi grunn. Deltakere kan be om innsyn, retting og sletting, og har rett til å klage til Datatilsynet. Lærernes samtykke til deltakelse gis ved besvarelse av spørreundersøkelser. 

For å gi et så godt forskningsgrunnlag som mulig, vil prosjektet koble sammen data fra ulike tidspunkt og ulike kilder. Vi har samlet inn informasjon fra skolens kontaktperson i prosjektet og fra lærere og elever i deltakerklassene.  

Deltakernes anonymitet er sterkt ivaretatt. Forskerne har kun tilgang til anonymisert informasjon om deltakerne. Det er ingen kobling mellom forskningsdata (som svar på spørreundersøkelser eller oppgaver gitt til elevene) og deltakernes personopplysninger. Det vil heller aldri være mulig å gjenkjenne enkeltpersoners svar i publisering av data fra undersøkelsen. Ingen forskningsdata har blitt eller vil bli utlevert til andre enn forskerne og medarbeiderne i prosjektet.  

Innsamlede resultater lagres så lenge prosjektet pågår, til 31.12.2035. Etter prosjektslutt vil anonymiserte forskningsdata bli gjort tilgjengelig i dataarkivet DataverseNO, i tråd med Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata. 

Dette innebærer det å delta i Two Teachers 

Det ble inngått samarbeidsavtaler med skoleeier (kommunene) ved prosjektstart. På grunn av innføringen av ny nasjonal lærernorm høsten 2018, ble det gjort en justering av skolens forpliktelser i prosjektet.  

Hver skole har hatt en kontaktperson, og kontaktopplysninger til lærerne i deltakerklassene har blitt gjort tilgjengelig for prosjektledelsen. Involverte personer har fått tilsendt ulike spørreundersøkelser i løpet av prosjektet. Skolene har blitt gitt kompensasjon for tid brukt i prosjektet. 

Elevenes deltakelse 

Elevene som deltarhar blitt bedt om å gjøre oppgaver knyttet til lesing og skriving årlig frem til utgangen av 3. trinn. De har også svart på spørreskjema om motivasjon for lesing, læringsmiljøet i klassen og lærer-elev relasjoner. Det har blitt lagt vekt på at barna skulle føle seg trygge og ivaretatt i denne prosessen, og at de har fått en positiv opplevelse av å delta. Alle som har vært sammen med barna i forbindelse med kartleggingen, har fått grundig opplæring. Dersom det er ønskelig, kan foresatte få se oppgavene og spørreskjemaene som barna har blitt bedt om å besvare. For å få fullt utbytte av informasjonen som gis fra deltakerne i prosjektet, har vi hentet inn enkelte opplysninger fra offentlige register, inkludert mors og fars utdanning, inntekt og fødeland. Det vil også innhentes informasjon om elevens resultater fra nasjonale prøver på 5. og 8. trinn, og opplysninger om eleven fullfører videregående skole. 

Læreres deltakelse 

Vi ønsker å undersøke om økt lærertetthet i leseopplæringen påvirker elevenes engasjement og innsats. Vi er også interesserte i å finne ut om det å være flere lærere og/eller å delta i skolebasert kompetanseutvikling påvirker lærernes undervisningspraksis, mestringsfølelse og/eller arbeidsmiljø. Lærerne som deltar i prosjektet, har derfor svarpå spørsmål om hver enkelt elevs engasjement i timene knyttet til leseopplæringen. 

De har også jevnlig måttet svare på spørsmål om hvordan de underviser, om læringsmiljøet i klassen, mestringsfølelse knyttet til klasseledelse og undervisning, og hvordan de opplever egen arbeidssituasjon. I tillegg har lærerne svart på spørsmål om sine erfaringer med å være to lærere og med å delta i skolebasert kompetanseutvikling gjennom Språkløyper. 

Undersøkelsene til lærerne har bedt om informasjon om lærernes bakgrunn, blant annet alder, utdanning og erfaring.

 Vi har også gjennomført individuelle intervju med et utvalg lærere, og observert undervisningen i utvalgte klasser. Observasjonene er tatt opp på film. 

Skoleledelses deltakelse 

Ledelsen ved skolen hasvart på spørsmål om egen tidsbruklæringstrykk og skolens satsingsområder. Ledelsen har også svart på spørsmål om deltakelse i Two Teachers-prosjektet inkludert spørsmål om organisering og oppfølging av tolærerundervisning og gjennomføring og evaluering av skolebasert kompetanseutvikling. Undersøkelsene har også bedt om informasjon om ledelsens bakgrunn, blant annet alder, utdanning og erfaring. 

Personvern 

Dersom du har spørsmål om prosjektet, ta kontakt med lesesenteret@uis.no. Universitetet i Stavangers personvernombud er Rolf Jegervatn, personvernombud@uis.no.