MENY

Muntlighet og dialog i skolen – MUNDI

Programområdet MUNDI vil produsere helhetlig og praksisnær kunnskap om muntlighet og dialogisk undervisning i norsk utdanning, og omsette denne kunnskapen til praksis gjennom samarbeidsprosjekter med utdanningssektoren.

MUNDI har som mål bidra med praksisnær forskning rettet mot å skape og understøtte dialogiske mulighetsrom i skolen. Grunntanken er at muntlighet og dialog i skolen er mer enn presentasjoner og korrekte svar på lærerens spørsmål. Det er et mulighetsrom for tenking og dybdelæring, og på den måten en kjerneverdi i fag- og skolekultur.

En framtidsrettet skole krever rom for at elevene spiller en mer aktiv rolle. En slik endring forutsetter et dyptgripende skifte i hvordan vi forstår kunnskap og læring i skolen, og hvordan vi forstår både lærer- og elevrollen. I sum innebærer det å endre læringskulturen fra et tradisjonelt fokus på kunnskapsoverføring til en kultur for dybdelæring.

MUNDI skal utvikle rammer for skolepraksis hvor elever og lærere i større grad arbeider med meningsproduksjon i et praksisfellesskap. Dette arbeidet tar utgangspunkt i den muntlige samhandlingen i klasserommet, hvor læringskultur og rollefordeling er lett å få øye på, og bygger på forskning på dialogisk undervisning og fagspesifikk literacy.

Forskerne i MUNDI er viktige bidragsytere på disse forskningsfeltene.

elever i klasserom