MENY

PIRLS - en internasjonal leseundersøkelse

Rundt 7300 norske femteklassinger vil delta i PIRLS 2021, som undersøker leseferdighetene til 10-åringer over hele verden. Lesesenteret har ansvar for den norske gjennomføringen.

PIRLS Norge

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) er en internasjonal leseundersøkelse for elever i 10-årsalderen. IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) står bak studien. PIRLS er en trendundersøkelse og gjennomføres hvert femte år – første gang i 2001, siden i 2006, 2011 og 2016. 

Elevene som deltar i PIRLS får lesehefter med et utvalg informasjonstekster og faktatekster, og tilhørende spørsmål – både flervalgsspørsmål og åpne spørsmål hvor elevene selv må formulere sine skriftlige svar.

I tillegg til å kartlegge hvor godt elevene leser, får vi i PIRLS også viktig bakgrunnsinformasjon fra spørreskjemaer fylt ut av elever, lærere, rektorer og foreldre. Spørsmålene dreier seg om forhold som har betydning for elevenes utvikling av leseferdigheter.

PIRLS er en trendundersøkelse som gjennomføres hvert femte år – første gang i 2001, siden i 2006, 2011 og 2016. Norge har deltatt i samtlige PIRLS-undersøkelser, og skal også delta igjen i 2021.

Det er IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) som står bak gjennomføringen av PIRLS internasjonalt. Lesesenteret har vært ansvarlig for den norske gjennomføringen fra 2001 og fram til i dag, og har også fått ansvar for PIRLS 2021.

Målgruppe

I PIRLS-studien er 4. trinn hovedtrinnet. Det vil si elever som er i sitt fjerde år med formell leseopplæring. På grunn av noe forskjellig alder for skolestart i ulike deltakerland, varierte elevenes alder i 2016 mellom 9.6 og 10.9 år. Norge har siden 2006 deltatt med både 4. og 5. trinn. I PIRLS 2021 vil kun 5. trinn delta.

PIRLS vektlegger tre sider ved lesing:

  • Hvorfor vi leser
  • At vi forstår det vi leser
  • Holdninger vi har til lesing og hva vi gjør når vi leser

PIRLS vektlegger at vi stort sett leser av to grunner – for vår fornøyelses skyld og fordi vi er ute etter kunnskap/informasjon. Prøvene inneholder derfor både litterære tekster og faktatekster.

Informasjon om elevenes forståelse får man gjennom spørsmål knyttet til fire forskjellige områder:

  • Hente ut informasjon
  • Trekke enkle slutninger
  • Tolke og sammenholde informasjon
  • Vurdere språk, innhold og virkemidler i teksten

Rapport og resultater

IEA er ansvarlig for en samlet rapportering av resultatene fra alle deltakerlandene i en egen internasjonal rapport. I tillegg kan de enkelte landene lage nasjonale rapporter. Den norske rapporten gir en første gjennomgang av resultatene i Norge. Denne rapporten følges opp av forskjellige publikasjoner (delrapporter, artikler og lignende).