MENY

Nordic Journal of Literacy Research

Nordic Journal of Literacy Research gis ut på Cappelen Damm Akademisk forlag, og er et vitenskapelig, nordisk tidsskrift som samler nordisk forskning innen lesing, skriving og literacy.

NJLR logo

Nordic Journal of Literacy Research  har som mål å være det naturlige førstevalget for dem som ønsker å formidle eller tilegne seg kunnskap og innsikt om literacy i Norden

Redaktører for NJLR er professor Per Henning Uppstad, professor Atle Skaftun og førsteamanuensis Oddny Judith Solheim ved Lesesenteret/UiS. Det er satt ned et redaksjonsråd som består av sentrale og aktive literacyforskere, i hovedsak fra nordiske land, som representerer et bredt utvalg miljøer og prosjekter innenfor feltet.

Samler innfallsvinkler i en nordisk sammenheng

– Tradisjonelt har literacyforskning vært inndelt i tre kategorier. Forskning på tilgangen til skrift og på tilgangen til tekst er de mest utbredte, og befinner seg i en skolesammenheng. Det har også vokst frem en interesse for kulturorientert literacy, som ser på tilgangen til skrift og tekst i samfunnet for øvrig. Vi ønsker å samle disse innfallsvinklene. Ved å se på disse feltene sammen, i en spesifikk nordisk sammenheng, vil vi skape et kritisk og levende bilde av literacy i vår del av verden, sier Uppstad.

Belyser et spekter av tilganger til tekst

I artikkelen Nordic literacy – towards an integrated view on literacy peker redaktørene på at båndene mellom literacy og læring i det moderne informasjonssamfunnet stadig blir tettere. NJLR har som ambisjon å belyse hele spekteret av tilganger til tekst, fra det første møtet med skrift og opplevelsen av å "knekke lesekoden”, til forståelse av tekster og endelig til mestring og deltakelse i den moderne tekstkulturen.

"Vi får stadig høre at vi lever i et samfunn preget av tekst-intensiv kommunikasjon, men vi mangler konkrete beskrivelser og analyser som underbygger slike abstrakte karakteristikker. Vi trenger bilder av literacy-praksiser i forskjellige deler av livet i Norden for å forstå vår tid og for å forstå oss selv. Ved å vite mer om samtidens teksttilganger og tekstbruk, vil vi også bli bedre i stand til å studere fortiden. Sammen vil slike analyser av tidligere og nåværende praksiser gi oss et mer solid underlag for å ta kloke valg, mens vi jobber mot å videreutvikle de nordiske samfunnene," skriver de tre redaktørene i sin lederartikkel.

Ungt, men modent fagfelt

Redaktørene inviterer til deltakelse både fra forskere fra etablerte lese- og skrivetradisjoner i Norden, og forskere som står nærmere New Literacy Studies, som ser på tilgangen til skrift og tekst i livet utenfor skolen. NJLR legger vekt på respekt for metodologiske forskjeller, og er åpent for artikler som representerer et bredt spekter av metoder.

– Literacy er et relativt ungt fagfelt i Norden. Dette tidsskriftet springer ut av initiativet bak forskerkonferansen Skriv! Les!, en konferanse som over en en 6 års periode har blitt en markant møteplass for nordisk literacyforskning. Utfordringen har vært å bringe lese-, skrive- og literacyforskere til samme torg. Etableringen av NJLR er også et tegn på at literacy er blitt et modent forskningsfelt i Norden, sier Uppstad.

Les Nordic Journal of Literacy Research.