MENY

Overgang fra barnehage til skole

”Overgangen fra barnehage til skole” er en pakke beregnet på dem som arbeider med de eldste i barnehagen og lærerne på de første trinn i skolen.

Førsteklassejente i klasserom.

Gå til Språkløypers nettsider.

Kompetanseutviklingspakken skal tas i bruk av barnehagemyndighet og skoleeier som skal lede arbeidet med pakken for ledere og pedagoger i barnehager og skoler som arbeider med de eldste barna i barnehagen og de yngste barna i skolen. I pakken legges det opp til et nettverksarbeid, og den foreslås brukt i vårhalvåret. Derfor inviteres det til oppstartsamling i november, og pakken ferdigstilles i løpet av høsten 2016.

En god kommunikasjon i overgangen mellom barnehage og skole danner et godt grunnlag for tidlig innsats og livslang læring for barna. For de fleste barn er overgangen problemfri, men for noen kan den være en kritisk fase.  Et aktivt arbeid med språk må starte i barnehagen og fortsette i grunnskole og i videregående opplæring. Kompetanseutviklingspakken Overgang fra barnehage til skole  har et forbyggende perspektiv og et utvidet fokus på minoritetsspråklige barn og elever med språkvansker.

I pakken tas det hensyn til at barnehage og skole er to læringsarenaer og representerer to kulturer. Lærere og barnehagelærere skal få gjensidig forståelse for hverandres praksis, formål og mandat. For å skape sammenheng for barna som går fra barnehagen til skolen er det viktig at pedagoger i de to institusjonene har møtepunkter som sikrer at barnets sosiale og språklige styrker løftes fram.  Kompetanseutviklingspakken understreker viktigheten av å etablerere og implementere gode rutiner i arbeidet med overgang fra barnehage til skole. Analyse av egen praksis løftes frem som et nyttig verktøy i dette arbeidet.

Kompetanseutviklingspakken Overgang fra barnehage til skole er delt inn i disse fire hovedtemaene:

  1. Kulturbygging og dialog
  2. Språkarbeid
  3. Observasjon
  4. Foreldresamarbeid

Pakken gir ulike innganger til emnene gjennom varierte formidlingsmetoder, og det legges opp til refleksjon og samarbeid i selve øktene og oppdrag mellom øktene. Pakken legges ut på nett høsten 2016, men før den tas i bruk, inviterer vi til oppstartsamling for skole- og barnehageeier som skal lede arbeidet i med kompetanseutviklingspakken i kommunene. På oppstartsamlingen vil innhold og arbeidsformer i pakken bli presentert, sammen med ideen og målet for Språkløyper

Oppstartsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm 16.11.2016 kl. 10.00-15.00

Informasjon om deltakelse og påmelding sendes ut til kommunene i august 2016