MENY

Språkløyper i videregående opplæring

I utprøvingen av Språkløyper finnes kompetanseutviklingspakken som handler om lesing og skriving av digtale tekster og bruk av digitale verktøy i videregående opplæring. Når Språkløyper tas i bruk for fullt fra høsten 2016 vil det komme pakker som omhandler lesing og skriving i alle fag.

Naturfagstime på videregående

Gå til Videregående opplæring på Språkløyper.no

Digitale tekstar og digitale teknologiar
Digital teknologi blir stadig meir vanleg på alle trinn, frå barnehage til vidaregåande opplæring. Utviklinga går raskt og stiller nye krav til læraren. Gjennom Språkløyper skal lærarane få kunnskap om digital teknologi og digitale verktøy i lese- og skrivearbeid, slik at både dei og elevane vil kunne bruke teknologien hensiktsmessig og målretta.

Lesing og skriving som grunnleggande ferdigheit i alle fag
Kvart fag har sine tekstsjangrar og sitt vokabular. Opp gjennom skoleåra skal elevane utvikle fagspesifikk tekstkompetanse og lese og skrive stadig meir komplekse tekstar som særleg faglærarar har kunnskapar om.
Språkløyper utfordrar faglærarar på alle trinn til å integrere arbeidet med lesing og skriving som grunnleggjande ferdigheiter i planlegging og undervisning i alle fag.