MENY

Presentasjon av COST

Lesesenteret skal de neste fire årene lede nettverk av forskere fra hele Europa som undersøker hvordan lesing endrer seg i den digitale tidsalderen.

Førsteamanuensis Anne Mangen har sammen med partnere ved andre universiteter i Europa etablert en COST-aksjon med fokus på empirisk, tverrvitenskapelig leseforskning. Hovedmålet med denne aksjonen er en økt forståelse for de endringer som skjer når lesing blir digitalisert.

En COST-aksjon er finansiering av nettverksbygging og ikke forskningsprosjekt. Dette betyr at forskerne har fire år hvor de kan møtes, besøke nye lab’er og forskere, etablere nye samarbeidsprosjekter og videreføre etablerte samarbeid, gjøre forskning basert på egen finansiering og se hvilke prosjekter og retninger som viser seg å være mest fruktbare med tanke på søknad om forskningsfinansiering fra EU.

Et av resultatene av en COST-aksjon er ofte at det etableres et eller flere konsortium av partnere som jobber godt sammen, som sammen søker om og etablerer EU-finansierte forskningsprosjekt.

Helhetlig tilnærming til digital lesing
Tematikken for denne aksjonen er konsekvenser og effekter av digitalisering av lesing som menneske-teknologi-interaksjon. Dette inkluderer alle typer tekster til alle typer formål. Tilnærmingen til temaet kan for eksempel være hvordan vi holder disse teknologiene, hvordan vi bruker hender og fingre når vi navigerer, de visuelle eller kognitive prosessene under lesing, eller opplevelsesdimensjonen av litterær lesing.

Forskerne har en helhetlig tilnærming til lesing hvor de prøver å favne både de ergonomiske aspektene så vel som de psykologiske.

Forskernettverket
Anne Mangen er Chair, leder for Management Committee, som er aksjonens styrende organ. Komiteen består av to representanter fra hvert av de 19 landene som til nå er en del av aksjonen, og de vil møtes to ganger i året. I tillegg er det en arbeidsgruppe for hvert av de fire tematiske kjerneområdene som er definert for aksjonen. De skal koordinere samarbeidet om forskningen innenfor sitt område.

Det første møtet for COST-aksjoner er alltid i Brussel, og avslutningskonferansen vil denne gangen være i Stavanger. Ellers er det en målsetning at aktiviteten skal spres rundt i Europa.
 

Person leser på nettbrett