MENY

BRAIN

BRAIN (Barriers and drivers regarding adult education, skills acquisition and innovative activity) er et prosjekt som er støttet av Forskningsrådet der målet er å utvikle ny kunnskap om sammenhengen mellom voksnes læring, de nasjonale systemene for utdanning og opplæring, og forskjellige forhold knyttet til arbeidsplassen.

(Prosjektet er avsluttet)

BRAIN er et internasjonalt sammenliknende prosjekt som skal kaste lys over hva voksnes læring betyr på tvers av sektorer, bransjer og land. Sentralt i prosjektet er studiet av ulike former for læring; - formell, ikke-formell og uformell læring.

Et viktig spørsmål er hvordan motivasjonsfaktorer for læring og faktorer knyttet til nasjonale, institusjonelle rammer virker sammen og påvirker forskjeller i hvor stor grad voksne deltar i opplæringstiltak, samt forskjeller i ferdighetsnivået mellom fire nord-europeiske velferdsstater.

Videre har prosjektet som mål å forklare tilsynelatende underlige funn på nasjonalt nivå om de voksnes læring, deltakelse i opplæringstiltak og innovasjonsaktivitet i bedrifter / organisasjoner.

Innsamlede data fra PIAAC-undersøkelsen, spesielt fra Norge, Danmark, Finland og Nederland, vil fungere som den viktigste datakilden. Men de vil bli supplert med andre sammenlignbare data, for eksempel Community Innovation Surveys (CIS), samt kvalitative data.

Studien innebærer deltakelse fra internasjonale forskere. Prosjektet omfatter fire delprosjekter:

  1. ferdighetsnivå og tilegnelse av ferdigheter
  2. deltakelse i voksnes læring
  3. opplæring, ferdigheter og innovasjon
  4. læreprosesser i bedrifter.