Voksnes ferdigheter og arbeidskraft (SkillsREAL)

SkillsREAL er et forskningsprosjekt som studerer lærings- og kompetansepotensialet blant unge voksne, eldre arbeidstakere og innvandrere.

Mann med kolleger. I Norge trenger vi å utnytte potensialet blant befolkningen i større grad enn det som gjøres i dag. (Illustrasjonsfoto: iStock.)

Prosjektet finansieres av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Høgskolen Stord/Haugesund, IRIS og Lesesenteret, UiS. Professor Tarja Tikkanen ved HSH er prosjektleder.

Det sentrale spørsmålet i SkillsREAL er hvordan samfunnet kan realisere potensialet som finnes blant de gruppene som ikke deltar for fullt i arbeidslivet i dag, eller som er i risikosonen for å falle utenfor.  Den overordnete rammen for SkillsREAL dannes av teori, praksis og policy innenfor konseptet livslang læring.

SkillsREAL benytter data fra OECD-undersøkelsen Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC). 

PIAAC har samlet data om voksnes ferdigheter innen leseforståelse, tallforståelse og teknologisk problemløsning. I SkillsREAL brukes disse dataene for å se nærmere på de komplekse sammenhengene mellom ferdigheter, sentrale bakgrunnsvariabler og holdninger. PIAAC er den største undersøkelsen så langt om voksnes grunnleggende ferdigheter. Dataene fra PIAAC gir oss derfor en unik mulighet til å forske på livslang læring i forbindelse med arbeidsmarkedstilknytning.

Stort potensiale

I Norge trenger vi å utnytte potensialet blant befolkningen i større grad enn det som gjøres i dag for at vi skal kunne fortsette å ha et bærekraftig velferdssamfunn.

Norge har mangel på arbeidskraft og kompetanse, samtidig som mange er i risikosonen for å falle utenfor arbeidslivet, eller har jobber der de ikke får utnyttet hele sin kompetanse.

Forskning viser også at mennesker som forholder seg aktive i læring gjennom livet, og som følger sine interesser og drømmer, ofte har et lengre og sunnere liv. De er mer fleksible, kreative og produktive, både privat og i arbeidslivet. Dette bidrar både til individuell velvære og til velstand i samfunnet.

3 utfordringer

SkillsREAL har identifisert tre hovedutfordringer. Prosjektets tre målgrupper er eldre arbeidstakere, unge i overgangen fra skole til arbeidsliv, og innvandrere. Vi ser at det er nødvendig:

1) at eldre arbeidstakere fortsetter å jobbe lengre enn de gjør i dag. Mange eldre forlater i dag arbeidslivet før de når pensjonsalder;

2) at det blir bedre flyt i overgangen fra skole til arbeidsliv. I dag står en voksende andel av unge utenfor arbeid eller utdanning;

3) at innvandrere får benytte sin kompetanse, og at innvandrere som står utenfor arbeidslivet må få lettere tilgang til det. Blant innvandrere ser vi i dag en overrepresentasjon av arbeidstakere som er overkvalifiserte til arbeidet de har, eller som står uten arbeid overhodet. 

De tre målgruppene representerer til dels svært forskjellige deler av befolkningen, og personene i gruppene befinner seg i forskjellige livsfaser og livssituasjoner. Perspektivet som imidlertid samler dem i dette prosjektet, er voksnes læring og utdanning under det vide konseptet av livslang læring.

Mål for prosjektet


SkillsREAL skal:

  • forske på voksnes deltakelse i læring og arbeidsmarkedstilknytning i Norge og på tvers av nordiske land;
  • utforske hvordan erfaringer fra læring på arbeidsplass, og organisering av denne læringen, kan fremme voksnes lærings- eller jobbpotensiale på best mulig måte, og
  • finne de gode eksemplene på dem som lykkes med livslang læring, og herunder veier til innovative løsninger for voksnes læring; løsninger som benytter pedagogiske muligheter tilbudt av ny teknologi, og som kan brukes av flere.

I tillegg til å benytte data fra PIAAC, skal SkillsREAL samle inn nye kvalitative data på arbeidsplasser, samt gjennomføre eksplorativt feltarbeid, case- og intervensjonsundersøkelser, og sammenligninger på tvers av de nordiske landene.

SkillsREAL skal gi ny kunnskap om voksnes læring; generere komplekse samspill mellom ferdigheter og arbeidsmarkedsaktivitet, samt gi nordisk komparativ kunnskap om voksnes læring på forskjellige arenaer. 

Prosjektet, som gjennomføres i Vestlandssamarbeidet, bygger på kunnskapstriangelet forskning - utdanning - innovasjon. Dermed skal prosjektet også fremme den mer overordnede målsettingen i kunnskapsnasjonen Norge om å gjøre landet til en av de ledende, innovative, dynamiske og kunnskapsbaserte økonomier i verden. Prosjektet skal også fremme den tilsvarende målsettingen i EUs Innovasjonsunionen. Både Norge og EU anerkjenner at regioner spiller en viktig rolle i den sosioøkonomiske utviklingen, og kunnskapstriangelet er fundamentet i arbeidet.

Les mer om forskningen ved Lesesenteret