MENY

Ofte stilte spørsmål om Stavangerprosjektet

Hva er Stavangerprosjektet? 
Stavangerprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Stavanger kommune. Det er et tverrfaglig forskningsprosjekt som går over flere år. Vi ønsker å se på sammenhenger mellom barns motorikk, språk, sosial kompetanse og matematiske ferdigheter i førskolealder (ved ca. 2,5 år og 4,5 år) og lesing, staving og regning i skolealder (ved ca. 7,5 år og ca.9,5 år). 

Hvem er med i prosjektet? 
Barn født fra 1.8. 2005 til og med 31.12.2007 i kommunale og private barnehager i Stavanger fikk tilbud om å delta i prosjektet. Stavanger kommune besluttet at alle kommunale barnehager skulle delta. I tillegg valgte en del private barnehager å være med. Det ble krevd skriftlig samtykke fra foreldrene for barnets deltagelse i prosjektet. 

Hvor lenge er barnet med? 
Barnet deltar i prosjektet fra påmelding til høsten de begynner i 5. klasse. Hvert barn er med i til sammen 7 år, men foreldrene kan melde barnet ut dersom de ønsker det. 

Hvor mange deltar i prosjektet? 
1348 barn er påmeldt i prosjektet. 

Hvordan foregår datainnsamlingen? 
Førskolebarna ble observert i to 3-måneders perioder (2,5 og 4,5 år) innenfor områdene språk, motorikk, matematikk og sosial utvikling. Observasjonene er knyttet til lek og hverdagssituasjoner. Med bakgrunn i det som blir observert, har de som kjenner barna best i barnehagen fylt ut fire skjema: TRAS: språklig utvikling MIO: Matematisk utvikling, EYMSC: Motorisk utvikling, Alle Med: sosial utvikling. I skolealder (2. og 5. klasse) blir barna kartlagt med de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing og regning pluss noen få tilleggsprøver(ca. 1 times varighet). 

Blir barna testet i barnehagen? 
Nei. Barna blir observert i naturlig lek og hverdagssituasjoner i barnehagen. Observasjon av barn er vanlig i alle barnehager. Det spesielle i dette prosjektet er at barn observeres i to 3måneders perioder innenfor fire utviklingsområder(språk, motorikk, matematikk, sosialt samspill) og at resultatene systematiseres i fire skjema. En registrerer barnas mestring i den perioden observasjonene er gjort. Mestring skal være registrert av to voksne som kjenner barnet godt. 

Hvorfor samles data inn på denne måten i barnehagen? 
Utgangspunktet vårt er at barn skal vise hva de mestrer i lek og hverdagssituasjoner der den voksne ikke styrer aktivitetene. Barn viser sine ferdigheter i samspill med andre personer i naturlige omgivelser. Observasjonsskjemaene som benyttes skal fange opp barns mestring i slike situasjoner. Barna blir observert i sitt vanlige miljø, og av voksne som kjenner barnet godt. 

Får personalet i barnehagen noen opplæring? 
Ja. Det har vært kurs for barnehagepersonell hver vår og høst på alle de fire utviklingsområdene som er blitt observert i forhold til aldersgruppene 2,5 år og 4,5 år. Kursene har hatt fokus på teori og gjennomgang av skjemaene som ble brukt. I tillegg har det vært tilbud om fordypningskurs på alle de fire områdene. Til sammen er det gjennomført 85 kurs for barnehagepersonell. Det siste kurset for barnehagepersonell var i september 2012. 

Det er også tilbud om kurs for lærere i prosjektet innenfor områdene lesing, staving, kartlegging og regning. 

Hvordan samles data inn i skolen? 
Her blir de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing og regning på 2.trinn brukt i tillegg til Nasjonale prøver i lesing og regning på 5. trinn. Det er også noen tilleggsprøver av ca. en times varighet på disse trinnene. 

Blir barna tatt ut av klassen for å ha tilleggsprøvene? 
Det er som regel flere barn i hver klasse som er med på prosjektet. Det er opp til skolen hvordan de vil organisere denne prøven. Det er fullt mulig å la alle barna i klassen ta prøvene. 

Får skolen vite resultatene fra observasjonene i barnehagen? 
Nei. Mappene blir levert til Lesesenteret når observasjonsperioden i barnehagen er avsluttet. Mappene blir registrert og arkivert her. 

Hva brukes mappene til? 
Når vi får mappene inn til Lesesenteret, blir de registrert og alle observasjonene anonymt lagt inn i en database (SPSS). Dataene skal brukes til forskning på barns utvikling på de ulike områdene. Ut i fra data ønsker en å se på om det er sammenheng med barns utvikling i førskolealder og for eksempel lese- og skriveferdigheter i skolealder. En ønsker også å se på sammenhenger mellom de ulike områdene. 

Det er skrevet flere artikler og masteroppgaver om resultatene som foreligger til nå. Disse ligger på nettsidene. To pågående doktoravhandlinger bruker også data fra prosjektet. Artikkelskriving blir en viktig del av det arbeidet i prosjektet framover. 

Er det flerspråklige barn med i prosjektet? 
Ja. 17 % av barna som observeres er flerspråklige. Det tilsvarer omtrent samme prosentandel som det er i Stavanger kommune (18 %). 

Når regnes et barn som flerspråklig? 
Vi har definert dette som barn som snakker mer enn ett språk. 

Krever prosjektet noe av foreldrene? 
Foreldrene har skrevet under på et samtykkeskjema hvor de gav tillatelse til at de observasjoner og kartleggingsprøver barna er med på, kan brukes til forskning. De fylte også ut et skjema om hvilket morsmål barnet hadde, og om barnet snakket flere språk hjemme. 

Når barna begynner på skolen blir foreldre bedt om å opplyse om hvilken skole barna skal gå på. 

Kan foreldrene få se resultatene? 
Foreldrene har rett til å få informasjon om resultatene både fra observasjoner i barnehagen og kartlegging i skolen. Det blir også invitert til foreldremøter hvor resultater fra hele undersøkelsen blir presentert. 

Hvilken nytte har barnehagene og skolene av å være med i prosjektet? 
De ansatte i barnehagene har fått tilbud om kurs hver høst og vår på de fire utviklingsområdene. I tillegg får personalet erfaring med systematisk observasjon av enkeltbarn. Dette kan gjøre det mulig å identifisere sterke og svake utviklingsområder hos barna på et tidlig tidspunkt. 

Lærere i skolen får også tilbud om kurs innenfor områdene lesing, staving og regning og kartlegging. 

Hvordan er barnas personvern ivaretatt? 
Prosjektet er tilrådd gjennomført av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (tidligere Personvernombudet for forskning). Stavanger kommune har gitt tillatelse til gjennomføring av prosjektet i barnehager og skole. Foreldre har gitt skriftlig samtykke til at deres barn kan delta. Alle opplysningene blir oppbevart og behandlet i tråd med retningslinjer som ivaretar personvernet. Det er ikke mulig å identifisere enkeltbarn i rapportering fra prosjektet. 


Last ned tekst som pdf-versjon