MENY

… knirkende knokler og skritt i grusen ... Å skrive skumle fortellinger på 3.trinn.

Kan 8-åringer skrive spennende beskrivende fortellinger? Hva er det som gjør en fortelling skummel og spennende? Vil de kunne identifisere språklige virkemidler i en modelltekst? Modellteksten, ja… hvor finner jeg den? Av Anne Øyen Gjerde

Dette blogginnlegget handler om hvordan en kan bruke Leseplanleggeren som verktøy i arbeid med å skrive spennende fortellinger på 3.trinn. Opplegget er laget med utgangspunkt i norskplanen, kompetansemål etter 4.trinn (KL-06);

Elevene skal

  • kunne skrive enkle fortellende, beskrivende tekster
  • gjenkjenne og bruke språklige virkemidler
  • bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving

Det er lett å tenke som en aktivitetsdesigner når en planlegger undervisning. En prøver å finne på noe «kjekt», noe variert som elevene liker og som dekker målene i læreplanen. Det kan fungere godt, men slik planlegging mangler ofte sammenheng og helhet. Jeg ville heller tenke som en vurderer. En vurderer har en klar oppfatning om hva elevene skal kunne etter undervisningen. Han vet også hvordan elevene skal få vise om de har lært. Leseplanleggeren hjelper meg med å lage et helhetlig undervisningsopplegg med god sammenheng mellom mål, tekstvalg, arbeidsmåter og vurdering av læringsutbytte.

Jeg vet at rekkefølgen på spørsmålene og type spørsmål som læreren stiller seg i planleggingsfasen har betydning for kvaliteten av undervisningen. Jeg stilte meg disse spørsmålene:

  • Hva skal elevene lære?
  • Hvordan skal de få vist at de har lært?
  • Hva vil være kjennetegn på kvalitet?
  •  Hvordan kan jeg støtte elevene mine underveis i læringsforløpet?

Hvordan kan jeg støtte elevene underveis i læringsforløpet?

Jeg ville gi elevene i oppgave å skrive en fortelling med innledning, hoveddel og avslutning. Jeg ønsket å bevisstgjøre dem på at fortellingene kan bli gode dersom de klarer å beskrive hva de ser og hører og dersom de klarer å bruke ord som kan gjøre teksten spennende eller skummel.  

For å komme på sporet av ord som kan skape en spennende og skummel stemning, ville det være fint å studere hvordan andre forfattere skriver skumle fortellinger. Men å finne modelltekster som har akkurat de språklige trekkene du ønsker at elevene skal bruke i sine tekster kan være en utfordring. En kan bruke autentiske tekster, tekster i lærebøker eller konstruerte tekster. Jeg har erfart at det er nyttig, bevisstgjørende og ganske spennende å bruke tid på å lete etter den teksten du trenger i ditt undervisningopplegg. I denne sammenhengen valgte jeg teksten «Mørkredd», hentet fra Leseboka Ordriket 3B.

Jeg valgte videre å lage en skriverammen som skulle støtte elevene i å ha fokus på ord og uttrykk for sansene syn og hørsel. I modellteksten fantes mange eksempler på dette, og dermed antok jeg at det var mulig for elevene å skille ut akkurat disse ordene. Skriverammen skulle også støtte elevene i å skrive fortellinger med innledning, hoveddel og avslutning. Jeg har tidligere erfart at noen elever skriver så detaljert og mye i innledningen at de strever med å komme til en avslutning.

Den siste støttestrukturen som ble planlagt var bruk av startsetninger dersom noen av elevene skulle trenge hjelp til å komme i gang med teksten sin:

I går kveld var jeg hos ………

Da jeg skulle hjem gikk jeg gjennom …….

Plutselig hørte jeg …….

Her er undervisningsopplegget satt inn i Leseplanleggeren:

Jeg vil nå fortelle hvordan opplegget gikk:

Å motivere elevene i førskrivefasen 

Jeg har god erfaring med høytlesing som en måte å motivere elevene på. Jeg har også lagt merke til at mange er glade i litt spennende fortellinger, og om høsten er det enkelt å få til en «skumringstime» i klasserommet. Elevene kom litt spente inn i et mørkt klasserom, satte seg i en sirkel rundt levende lys. Jeg startet med å lese noen små, spennende og «skumle» dikt. Vi hadde så en samtale om hva vi var redde for, hva vi syns var skummelt. Vi oppdaget at det kunne være veldig forskjellig. Etterhvert gikk samtalen over i hva en forfatter gjorde for å skrive en tekst som skulle være spennende eller skummel. Vi skulle lese en felles tekst for å finne ut av dette.

Å forberede seg til skriving

Elevene fikk hver sin kopi av modellteksten «Mørkredd». Først fikk de i oppdrag å lese hele teksten. Etterpå skulle de gå på jakt i teksten og lete etter ord forfatteren hadde brukt for å gjøre den skummel. Til slutt samtalte vi om hvilke ord de hadde funnet som kunne   gjøre fortellingen spennende eller skummel. 

Deretter arbeidet elevene med skriverammen. De samtalte med læringskamerat og sammen fant de ord som sa noe om lyder som kunne virke skumle, spennende, og ord som sa noe om hvordan noe som var skummelt kunne se ut.  Til slutt bestemte de seg for hvem fortellingen skulle handle om, hvor vedkommende var, hva kom til å skje og hvordan det gikk til slutt.

Refleksjon

Elever på 3.trinn kan virkelig lage spennende fortellinger! Det var tydelig at elevene hadde hatt nytte av både modelltekst og skriverammer som støttende stillas, og de var veldig fornøyde da de leste opp sine egne skumle tekster. De fleste tekstene hadde innslag av ord som beskrev hva de så og hørte:

«Det kom en dame med svart kåpe ut av huset (…) Plutselig hørte de pusting og pesing (..)». «Det knitret i gitere foran vinduet og det lyna og tordna». Flere av elevene klarte også å lage avslutning på fortellingene sine; «Plutselig var det en hånd som tok meg. Jeg trodde det var en kriminell. Men det var bare Nini».